Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Прикаченият файл не може да бъде изтрит, защото не може да бъде открит прикачен файл с индекса на прикачения файл.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Искането надвишава ограничението за максимален размер от 1 МБ. Променете вашето EWS искане.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text='Изисква се разрешение на администратор за извикване на метода: "{0}".';_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Грешка с прикачени файлове";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Крайната дата е преди началната дата.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Едно или повече от предоставените показвани имена са твърде дълги.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Общият брой получатели в полето не може да надвишава {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Неуспешно редактиране на HTML.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Грешка при запис на данни";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Изисква се разрешение на администратор за достъп до защитени членове на JavaScript API за Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Прикачените файлове не могат да се добавят, тъй като съобщението вече има максималния брой прикачени файлове";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text='Вътрешна грешка в протокола: "{0}".';_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Потребителят премахна прикачения файл, преди да завърши качването.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Не можа да се намери изместване за това клеймо.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Прикаченият файл не може да бъде добавен, защото е прекалено голям.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Крайният час не може да бъде преди началния час.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Дадените параметри не отговарят на очаквания формат.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Прикаченият файл не може да бъде добавен към елемента.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Едно или повече от предоставените показвани имена са твърде дълги.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ИД на прикачения файл е невалиден.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Прикачените файлове не могат да се добавят, докато пълният отговор или препращане се извлича от сървъра.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Един или повече от предоставените имейли са твърде дълги.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Пътят на прикачения файл е невалиден.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Прикаченият файл не може да бъде изтрит от елемента.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Възникна вътрешна грешка при форматиране.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Въведеното не е валидна дата.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Потребителят промени позицията на курсора по време на вмъкването на данните."