Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Zadaný typ vazby není kompatibilní se zadanou pojmenovanou položkou.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Zadaný typ události není pro tento objekt podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Tento typ vazby není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Neplatný uzel";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkce {0} není implementovaná.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="K provedení této akce nemáte dostatečná oprávnění.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nastavení nejde uložit.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Neplatná vazba";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Zadané sloupce jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Chyba vytváření vazby";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Hodnota je mimo povolený rozsah.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Aktuální výběr není kompatibilní se zadaným typem převodu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Chyba neplatné vazby";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Zadané hodnoty startRow nebo startColumn jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Zadané řádky jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Do aktuálního výběru se nedá zapisovat.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Chybějící parametr";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Index je mimo rozsah.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Chyba zastaralých nastavení";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekt je v umístění, ve kterém není podporovaná navigace.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Chyba čtení nastavení";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Zadané sloupce jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Zadaný typ převodu není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikace {0} neexistuje. Nevolá se rutina Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operace nastavení se nepovedla, protože zadaný datový objekt přepíše nebo posune data.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Hodnota indexu řádku je mimo povolený rozsah. Použijte hodnotu (0 nebo vyšší), která je menší než počet řádků.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Hodnota indexu sloupce je mimo povolený rozsah. Použijte hodnotu (0 nebo vyšší), která je menší než počet sloupců.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepodporovaný výčet";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkce {0} má neplatné parametry.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Zadané parametry způsobují konflikt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Typ zadaného datového objektu není kompatibilní s aktuálním výběrem.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Výčet není v aktuální hostitelské aplikaci podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Neplatný typ převodu";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Zadaný typ události {0} není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Zadaný typ datového objektu není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Požadovaná sada dat je moc velká.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName pro {0} neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Vyberte něco, prosím.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Našlo se více objektů se stejným názvem.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Minimálně jeden parametr buňky má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Zadaný datový objekt není kompatibilní s typem vazby.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Minimálně jeden parametr formátu má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Zadaný typ vazby {0} není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Soubor Office.js ještě není úplně načtený. Zkuste to znovu později nebo přidejte inicializační kód do funkce Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operace se nepovedla, protože data na serveru nejsou aktuální.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operace není podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Požadovaná operace není v aktuálním režimu dokumentu povolená.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Pojmenovaná položka neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Neplatné volání rozhraní API v aktuálním kontextu";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Zadané řádky jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Zadaný datový objekt je moc velký.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Chyba zápisu dat";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Neplatná operace vazby";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Zadané ID neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Volání funkce {0} se nepovedlo, kód chyby: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Zadaný datový objekt se neshoduje s velikostí aktuálního výběru.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Chyba ukládání nastavení";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Zadané hodnoty startRow nebo startColumn jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Chyba neplatného formátu";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Zadaná vazba neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Zadaný název nastavení neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nepovedlo se přidat obslužnou rutinu události.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Neplatné volání rozhraní API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Chyba registrace události";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nemohli jsme naformátovat buňku tabulky, protože chybí některé hodnoty parametrů. Ještě jednou zkontrolujte parametry a zkuste to znovu.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Parametry souřadnic nejde použít s převodem typu Tabulka, pokud tabulka obsahuje sloučené buňky.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operace se nepovedla, protože index je mimo rozsah.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Zpětné volání nemůže být zadané v seznamu argumentů i ve volitelném objektu.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Chyba vlastního kódu XML";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nastavení se nedala uložit, protože nejsou aktuální.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="více volitelných funkcí v seznamu parametrů";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="chybí některé požadované argumenty";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Parametry souřadnic nejde použít s převodem typu Tabulka, pokud tabulka obsahuje sloučené buňky.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Chyba hostitele";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Mimo rozsah";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nejde vytvořit vazbu s aktuálním výběrem a zadaným typem vazby.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="více volitelných objektů v seznamu parametrů";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Vybraný obsah musí být ve formátu tabulky. Zformátujte data jako tabulku a zkuste to znovu.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nepovedlo se odebrat obslužnou rutinu události.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Nesouvislé výběry nejsou podporované.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Chyba čtení dat";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Vyskytla se vnitřní chyba.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Formát zadaného datového objektu je neplatný.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Neaktuální data";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Aktuální výběr není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Minimálně jeden parametr tableOptions má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Oprávnění odepřena";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Neplatný datový objekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nejde vytvořit vazbu na aktuální výběr.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Zadané sloupce jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Řetězec předaný selektoru je nesprávně naformátovaný nebo není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Zadané hodnoty rowCount nebo columnCount jsou neplatné.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Typ OsfControl není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Neplatná hodnota";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Zadaný datový objekt není kompatibilní s tvarem nebo rozměry aktuálního výběru.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Vnitřní chyba";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkce {0} není podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Zadaný uzel nejde najít.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Zadaný typ převodu není kompatibilní s tímto typem vazby.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="příliš mnoho argumentů";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operace není u tohoto typu vazby podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="neplatný volitelný argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Zadaný typ souboru není podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Zadané parametry způsobují konflikt.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Zpětné volání musí být typu funkce. Bylo typu {0}."