Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Det går inte att ta bort den bifogade filen, eftersom det inte går att hitta någon bifogad fil med det indexet.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Storleken på begäran överskrider gränsen på 1 MB. Ändra din EWS-begäran.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Förhöjd behörighet krävs för att anropa metoden: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Fel i bifogad fil";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Slutdatumet infaller före startdatumet.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Ett eller flera av de angivna visningsnamnen är för långa.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Det totala antalet mottagare i fältet får inte överstiga {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML-rensningen misslyckades.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Dataskrivningsfel";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Förhöjd behörighet krävs för åtkomst till skyddade medlemmar av JavaScript API:n för Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Det går inte att bifoga filer, eftersom meddelandet redan har högsta möjliga antal bifogade filer";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Internt protokollfel: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Användaren tog bort den bifogade filen innan uppladdningen slutfördes.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Ingen förskjutning hittades för den här tidsstämpeln.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Det går inte att bifoga filen eftersom den är för stor.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Sluttiden kan inte vara före starttiden.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="De givna parametrarna matchar inte förväntat format.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Det går inte att bifoga filen till objektet.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Inga giltiga mottagare angavs.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID:t för bifogad fil är ogiltigt.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Det går inte att bifoga filer under tiden som hela svaret eller vidarebefordran hämtas från servern.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="En eller flera av de angivna e-postadresserna är för långa.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Sökvägen för bifogad fil är ogiltig.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Det går inte att ta bort den bifogade filen från objektet.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Ett internt formatfel uppstod.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Indata omvandlas inte till ett giltigt datum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Användaren ändrade markörens läge under tiden som data infogades."