Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,024 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Określony typ powiązania jest niezgodny z określonym elementem nazwanym.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Określony typ zdarzenia nie jest obsługiwany dla tego obiektu.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Typ powiązania nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nieprawidłowy węzeł";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcja {0} nie jest zaimplementowana.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nie masz wystarczających uprawnień do wykonywania tej akcji.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nie można zapisać ustawienia.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Nieprawidłowe powiązanie";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Określone kolumny są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Błąd tworzenia powiązania";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Wartość jest spoza dozwolonego zakresu.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Bieżące zaznaczenie nie jest zgodne z określonym typem przekształcenia.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Błąd nieprawidłowego powiązania";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Określone wartości wiersza początkowego/kolumny początkowej są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Określone wiersze są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Nie można zapisać do bieżącego zaznaczenia.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Brak parametru";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks jest spoza zakresu.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Błąd stanu ustawień";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Obiekt znajduje się w miejscu, gdzie nawigacja nie jest obsługiwana.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Błąd odczytu ustawień";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Określone kolumny są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Określony typ przekształcenia nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikacja {0} nie istnieje. Funkcja Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) nie została wywołana.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operacja ustawiania nie powiodła się, ponieważ podany obiekt danych zastąpi lub przesunie dane.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Wartość indeksu wiersza jest spoza dozwolonego zakresu. Użyj wartości (0 lub wyższej) mniejszej od liczby wierszy.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Wartość indeksu kolumny jest spoza dozwolonego zakresu. Użyj wartości (0 lub wyższej) mniejszej od liczby kolumn.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nieobsługiwane wyliczenie";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcja {0} ma nieprawidłowe parametry.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Określone parametry powodują konflikt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Typ określonego obiektu danych nie jest zgodny z bieżącym wyborem.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Wyliczanie nie jest obsługiwane w bieżącej aplikacji hosta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Nieprawidłowy typ przekształcenia";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Określony typ zdarzenia {0} nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Podany typ obiektu danych nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Żądany zestaw danych jest zbyt duży.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Nazwa aplikacji {0} nie istnieje.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Dokonaj wyboru.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Znaleziono wiele obiektów z taką samą nazwą.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Co najmniej jeden z parametrów cells ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Określony obiekt danych nie jest zgodny z typem powiązania.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Co najmniej jeden z parametrów format ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Określony typ powiązania {0} nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Element Office.js nie został jeszcze w pełni załadowany. Spróbuj ponownie później lub dodaj kod inicjujący do funkcji Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operacja nie powiodła się, ponieważ dane na serwerze są nieaktualne.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Ta operacja nie jest obsługiwana.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Żądana operacja jest niedozwolona w bieżącym trybie dokumentu.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Nazwany element nie istnieje.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Nieprawidłowe wywołanie interfejsu API w bieżącym kontekście.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Określone wiersze są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Określony obiekt danych jest zbyt duży.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Błąd zapisu danych";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Nieprawidłowa operacja powiązania";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Określony identyfikator nie istnieje.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Wywołanie funkcji {0} nie powiodło się. Kod błędu: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Podany obiekt danych nie jest zgodny z rozmiarem bieżącego wyboru.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Błąd zapisu ustawień";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Określone wartości wiersza początkowego/kolumny początkowej są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Błąd: nieprawidłowy format";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Określone powiązanie nie istnieje.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Określona nazwa ustawienia nie istnieje.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nie można dodać obsługi zdarzeń.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Nieprawidłowe wywołanie interfejsu API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Błąd rejestracji zdarzeń";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nie można sformatować komórki tabeli, ponieważ brakuje niektórych wartości parametrów. Dokładnie sprawdź parametry i spróbuj ponownie.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Nie można użyć parametrów współrzędnych z typem przekształcania tabeli, gdy tabela zawiera scalone komórki.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operacja nie powiodła się, ponieważ indeks jest spoza zakresu.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Wywołanie zwrotne nie może być określone zarówno na liście argumentów, jak i w obiekcie opcjonalnym.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Błąd niestandardowego kodu XML.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nie można zapisać ustawień, ponieważ są one nieaktualne.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="wiele funkcji opcjonalnych na liście parametrów";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="brakuje niektórych wymaganych argumentów";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Nie można użyć parametrów współrzędnych z typem przekształcania tabeli, gdy tabela zawiera scalone komórki.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Błąd hosta";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Poza zakresem";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nie można utworzyć powiązania przy użyciu bieżącego zaznaczenia i określonego typu powiązania.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="wiele obiektów opcjonalnych na liście parametrów";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Zaznaczona zawartość musi być w formacie tabeli. Sformatuj dane jako tabelę i spróbuj ponownie.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nie można usunąć obsługi zdarzeń.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Nieciągłe zaznaczenia nie są obsługiwane.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Błąd odczytu danych";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Wystąpił błąd wewnętrzny.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Format określonego obiektu danych jest nieprawidłowy.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Nieaktualne dane";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Bieżące zaznaczenie nie jest obsługiwane.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Co najmniej jeden z parametrów tableOptions ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Odmowa uprawnień";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Nieprawidłowy obiekt danych";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nie można powiązać z bieżącym zaznaczeniem.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Określone kolumny są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Ciąg przekazany do selektora jest nieprawidłowo sformatowany lub nieobsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Określone wartości liczby wierszy/liczby kolumn są nieprawidłowe.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Nieobsługiwany typ OsfControl.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Nieprawidłowa wartość";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Dostarczony obiekt danych jest niezgodny z kształtem lub wymiarami bieżącego zaznaczenia.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Błąd wewnętrzny";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcja {0} nie jest obsługiwana.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Nie odnaleziono określonego węzła.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Określony typ przekształcenia nie jest zgodny z tym typem powiązania.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="za dużo argumentów";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operacja nie jest obsługiwana dla tego typu powiązania.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="nieprawidłowy argument opcjonalny";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Określony typ pliku nie jest obsługiwany.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Określone parametry powodują konflikt.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Wywołanie zwrotne musi być typu funkcji. Było typu {0}."