Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Зададеният тип обвързване не е съвместим с подадения именуван елемент.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Зададеният тип събитие не се поддържа в този обект.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Типът на обвързването не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Невалиден възел";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Функцията {0} не е реализирана.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Нямате достатъчно разрешения за това действие.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Настройките не можаха да бъдат записани.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Невалидно обвързване";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Посочените колони са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Грешка при създаване на обвързване";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Стойността е извън допустимия диапазон.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Текущата селекция не е съвместима със зададения тип преобразуване.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Грешка от невалидно обвързване";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Зададените стойности за startRow или startColumn са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Посочените редове са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Не може да се запише в текущата селекция.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Липсващ параметър";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Индексът е извън обхват.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Грешка от неактуални настройки";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Обектът се намира на място, където не се поддържа навигация.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Грешка в настройките за четене";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Посочените колони са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Зададеният тип преобразуване не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Приложението {0} не съществува. Не е извикано Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(причина).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Операцията за настройка е неуспешна, защото подаденият обект с данни ще се запише върху  данните или ще ги отмести.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Стойността на индекса на реда е извън допустимия диапазон. Използвайте стойност (0 или по-висока), която е по-малка от броя на редовете.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Стойността на индекса на колоната е извън допустимия диапазон. Използвайте стойност (0 или по-висока), която е по-малка от броя на колоните.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Неподдържано номериране";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Функцията {0} има невалиден параметри.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Посочените параметри са в конфликт.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Типът на указания обект с данни не е съвместим с текущата селекция.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Това номериране не се поддържа в текущото приложение хост.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Невалидно преобразуване на тип";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Указаният тип на събитие {0} не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Подаденият тип на обект с данни не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Заявеният набор данни е твърде голям.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName за {0} не съществува.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Направете избор.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Намерени са множество обекти с едно и също име.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Един или повече от параметрите на клетките имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Указаният обект с данни не е съвместим с типа на обвързване.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Един или повече от параметрите за форматиране имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Указаният тип на обвързване {0} не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js не е още напълно зареден. Опитайте отново по-късно или се уверете, че сте добавили кода за инициализация във функцията Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Операцията беше неуспешна, защото данните в сървъра не са актуални.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Тази операция не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Заявената операция не е разрешена в текущия документен режим.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Наименуваният елемент не съществува.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Невалидно извикване на API в текущия контекст.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Посочените редове са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Зададеният обект с данни е твърде голям.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Грешка при запис на данни";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Невалидна операция за обвързване";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Посоченият ИД не съществува.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Извикването на функцията {0} е неуспешно, код на грешка: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Подаденият обект с данни не съответства на размера на текущата селекция.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Грешка в настройките за записване";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Зададените стойности за startRow или startColumn са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Грешка, причинена от невалиден формат";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Указаното обвързване не съществува.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Указаното име на настройка не съществува.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Неуспешно добавяне на манипулатора на събитие.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Невалидно извикване на API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Грешка при регистриране на събитие";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Не можем да форматираме клетката на таблицата, тъй като някои стойности на параметри липсват. Проверете отново параметрите и опитайте отново.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported='Параметрите за координати не могат да се използват с налагане на типа "Таблица", когато таблицата съдържа обединени клетки.';Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Операцията е неуспешна, тъй като индексът е извън диапазона.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Обратното повикване не може да се задава и в списък с аргументи, и в незадължителен обект.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Грешка в потребителския XML.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Настройките не можаха да се запишат, защото не са актуални.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="няколко опционални функции в списъка с параметри";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="липсват някои задължителни аргументи";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported='Параметрите за координати не могат да се използват с налагане на типа "Таблица", когато таблицата съдържа обединени клетки.';Strings.OfficeOM.L_HostError="Грешка на хоста";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Извън допустимия диапазон";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Не може да се създаде обвързване с текущата селекция  и указания тип обвързване.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="няколко опционални обекта в списъка с параметри";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Избраното съдържание трябва да е в табличен формат. Форматирайте данните като таблица и опитайте отново.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Неуспешно премахване на манипулатора на събитие.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Не се поддържат несъседни селекции.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Грешка при четене на данни";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Възникна вътрешна грешка.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Форматът на указания обект с данни е невалиден.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Данните не са актуални";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Текущата селекция не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Един или повече от параметрите на tableOptions имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Разрешението е отказано";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Невалиден обект с данни";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Не може да се обвърже с текущата селекция.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Посочените колони са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Низът, който е подаден в селектора, е неправилно форматиран или не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Зададените стойности за rowCount или columnCount са невалидни.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Типът OsfControl не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Невалидна стойност";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Предоставеният обект с данни не е съвместим с формата или размерностите на текущата селекция.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Вътрешна грешка";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Функцията {0} не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Указаният възел не е намерен.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Зададеният тип преобразуване не е съвместим с този тип обвързване.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="твърде много аргументи";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Операцията не се поддържа за този тип обвързване.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="невалиден незадължителен аргумент";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Указаният файлов тип не се поддържа.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Посочените параметри са в конфликт.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Обратното повикване трябва да е от тип функция, а беше от тип {0}."