Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Den angivna bindningstypen är inte kompatibel med det angivna namngivna objektet.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Den angivna händelsetypen kan inte användas för det här objektet.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Bindningstypen kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Ogiltig nod";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funktionen {0} är inte implementerad.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Du har inte tillräcklig behörighet för den här åtgärden.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Inställningarna kunde inte sparas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Ogiltig bindning";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "De angivna kolumnerna är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Fel inträffade när bindningen skapades";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Värdet ligger utanför det tillåtna intervallet.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Den aktuella markeringen är inte kompatibel med den angivna konverteringstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Fel med ogiltig bindning";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "De angivna värdena för startRow eller startColumn är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "De angivna raderna är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Det går inte att skriva till den aktuella markeringen.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parameter saknas";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Index är utanför intervallet.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Fel med inaktuella inställningar";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objektet finns på en plats där navigering inte stöds.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Fel när inställningar lästes";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "De angivna kolumnerna är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Den angivna konverteringstypen kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Programmet {0} finns inte. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) har inte anropats.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Den angivna åtgärden misslyckades eftersom det angivna dataobjektet skriver över eller flyttar data.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Värdet för radindex ligger utanför det tillåtna intervallet. Använd ett värde (0 eller högre) som är mindre än antalet rader.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Värdet för kolumnindex ligger utanför det tillåtna intervallet. Använd ett värde (0 eller högre) som är mindre än antalet kolumner.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Uppräkning stöds inte";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funktionen {0} har ogiltiga parametrar.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "De angivna parametrarna är i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Det angivna dataobjektets typ är inte kompatibel med den aktuella markeringen.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Den här uppräkningen stöds inte i det aktuella värdprogrammet.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Ogiltig typkonvertering";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Den angivna händelsetypen {0} kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Den angivna dataobjekttypen kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Den begärda datauppsättningen är för stor.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName för {0} finns inte.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Gör ett val.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Det finns flera objekt med samma namn.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "En eller flera cellparametrar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Det angivna dataobjektet är inte kompatibelt med bindningstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "En eller flera formatparametrar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Den angivna bindningstypen {0} kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js har inte lästs in helt ännu. Försök igen senare eller lägg till din initieringskod för funktionen Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Åtgärden misslyckades eftersom data är inaktuella på servern.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Åtgärden stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Den begärda åtgärden tillåts inte för det aktuella dokumentläget.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Det namngivna objektet finns inte.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Ogiltigt API-anrop i den aktuella kontexten.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "De angivna raderna är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Det angivna dataobjektet är för stort.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Dataskrivningsfel";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Ogiltig åtgärd för bindning";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Det angivna ID:t finns inte.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funktionsanropet {0} misslyckades, felkod: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Det angivna dataobjektet matchar inte storleken på den aktuella markeringen.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Fel när inställningar sparades";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "De angivna värdena för startRow eller startColumn är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Ogiltigt formatfel";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Den angivna bindningen finns inte.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Det angivna inställningsnamnet finns inte.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Det gick inte att lägga till händelsehanteraren.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Ogiltigt API-anrop";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Fel vid händelseregistrering";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Det gick inte att formatera tabellcellen eftersom vissa parametrar saknas. Kontrollera parametrarna och försök igen.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinatparametrar kan inte användas med konverteringstypen Tabell när tabellen innehåller sammanfogade celler.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Åtgärden misslyckades eftersom indexet ligger utanför intervallet.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Motringning kan inte anges i både argumentlistan och valfria objekt.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Anpassat XML-fel.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Det gick inte att spara inställningarna eftersom de är inaktuella.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "flera valfria funktioner i parameterlistan";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "saknar vissa obligatoriska argument";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinatparametrar kan inte användas med konverteringstypen Tabell när tabellen innehåller sammanfogade celler.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Värdfel";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Utanför intervallet";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "En bindning kan inte skapas med den aktuella markeringen och den angivna bindningstypen.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "flera valfria objekt i parameterlistan";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Valt innehåll måste vara i tabellformat. Formatera data som en tabell och försök igen.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Det gick inte att ta bort händelsehanteraren.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Icke sammanhängande markeringar kan inte användas.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Dataläsningsfel";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Ett internt fel har uppstått.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Det angivna dataobjektets format är ogiltigt.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Data är inte aktuella";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Den aktuella markeringen stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "En eller flera tabellAlternativ-parameterar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Åtkomst nekad";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Ogiltigt dataobjekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Det går inte att binda till den aktuella markeringen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "De angivna kolumnerna är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Strängen som skickades in i väljaren är felaktigt formaterad eller stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "De angivna värdena för rowCount eller columnCount är ogiltiga.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl-typen stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Ogiltigt värde";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Det angivna dataobjektet är inte kompatibelt med den aktuella markeringens form och mått.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Internt fel";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funktionen {0} stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Den angivna noden hittades inte.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Den angivna konverteringstypen är inte kompatibel med den här bindningstypen.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "för många argument";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Åtgärden stöds inte för den här bindningstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "ogiltigt argument som tillval";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Den angivna filtypen stöds inte.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "De angivna parametrarna är i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Motringning måste vara av typen funktion, men var av typen {0}."