Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Określony typ powiązania jest niezgodny z określonym elementem nazwanym.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Określony typ zdarzenia nie jest obsługiwany dla tego obiektu.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Typ powiązania nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nieprawidłowy węzeł";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcja {0} nie jest zaimplementowana.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nie masz wystarczających uprawnień do wykonywania tej akcji.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nie można zapisać ustawienia.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Nieprawidłowe powiązanie";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Określone kolumny są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Błąd tworzenia powiązania";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Wartość jest spoza dozwolonego zakresu.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Bieżące zaznaczenie nie jest zgodne z określonym typem przekształcenia.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Błąd nieprawidłowego powiązania";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Określone wartości wiersza początkowego/kolumny początkowej są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Określone wiersze są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Nie można zapisać do bieżącego zaznaczenia.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Brak parametru";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks jest spoza zakresu.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Błąd stanu ustawień";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Obiekt znajduje się w miejscu, gdzie nawigacja nie jest obsługiwana.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Błąd odczytu ustawień";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Określone kolumny są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Określony typ przekształcenia nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikacja {0} nie istnieje. Funkcja Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) nie została wywołana.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operacja ustawiania nie powiodła się, ponieważ podany obiekt danych zastąpi lub przesunie dane.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Wartość indeksu wiersza jest spoza dozwolonego zakresu. Użyj wartości (0 lub wyższej) mniejszej od liczby wierszy.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Wartość indeksu kolumny jest spoza dozwolonego zakresu. Użyj wartości (0 lub wyższej) mniejszej od liczby kolumn.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nieobsługiwane wyliczenie";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcja {0} ma nieprawidłowe parametry.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Określone parametry powodują konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Typ określonego obiektu danych nie jest zgodny z bieżącym wyborem.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Wyliczanie nie jest obsługiwane w bieżącej aplikacji hosta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Nieprawidłowy typ przekształcenia";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Określony typ zdarzenia {0} nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Podany typ obiektu danych nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Żądany zestaw danych jest zbyt duży.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Nazwa aplikacji {0} nie istnieje.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Dokonaj wyboru.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Znaleziono wiele obiektów z taką samą nazwą.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Co najmniej jeden z parametrów cells ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Określony obiekt danych nie jest zgodny z typem powiązania.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Co najmniej jeden z parametrów format ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Określony typ powiązania {0} nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Element Office.js nie został jeszcze w pełni załadowany. Spróbuj ponownie później lub dodaj kod inicjujący do funkcji Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operacja nie powiodła się, ponieważ dane na serwerze są nieaktualne.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Ta operacja nie jest obsługiwana.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Żądana operacja jest niedozwolona w bieżącym trybie dokumentu.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Nazwany element nie istnieje.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Nieprawidłowe wywołanie interfejsu API w bieżącym kontekście.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Określone wiersze są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Określony obiekt danych jest zbyt duży.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Błąd zapisu danych";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Nieprawidłowa operacja powiązania";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Określony identyfikator nie istnieje.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Wywołanie funkcji {0} nie powiodło się. Kod błędu: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Podany obiekt danych nie jest zgodny z rozmiarem bieżącego wyboru.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Błąd zapisu ustawień";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Określone wartości wiersza początkowego/kolumny początkowej są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Błąd: nieprawidłowy format";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Określone powiązanie nie istnieje.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Określona nazwa ustawienia nie istnieje.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nie można dodać obsługi zdarzeń.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Nieprawidłowe wywołanie interfejsu API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Błąd rejestracji zdarzeń";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nie można sformatować komórki tabeli, ponieważ brakuje niektórych wartości parametrów. Dokładnie sprawdź parametry i spróbuj ponownie.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Nie można użyć parametrów współrzędnych z typem przekształcania tabeli, gdy tabela zawiera scalone komórki.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operacja nie powiodła się, ponieważ indeks jest spoza zakresu.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Wywołanie zwrotne nie może być określone zarówno na liście argumentów, jak i w obiekcie opcjonalnym.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Błąd niestandardowego kodu XML.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nie można zapisać ustawień, ponieważ są one nieaktualne.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "wiele funkcji opcjonalnych na liście parametrów";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "brakuje niektórych wymaganych argumentów";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Nie można użyć parametrów współrzędnych z typem przekształcania tabeli, gdy tabela zawiera scalone komórki.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Błąd hosta";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Poza zakresem";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nie można utworzyć powiązania przy użyciu bieżącego zaznaczenia i określonego typu powiązania.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "wiele obiektów opcjonalnych na liście parametrów";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Zaznaczona zawartość musi być w formacie tabeli. Sformatuj dane jako tabelę i spróbuj ponownie.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nie można usunąć obsługi zdarzeń.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Nieciągłe zaznaczenia nie są obsługiwane.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Błąd odczytu danych";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Wystąpił błąd wewnętrzny.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Format określonego obiektu danych jest nieprawidłowy.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Nieaktualne dane";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Bieżące zaznaczenie nie jest obsługiwane.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Co najmniej jeden z parametrów tableOptions ma wartości, które nie są dozwolone. Dokładnie sprawdź wartości i spróbuj ponownie.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Odmowa uprawnień";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Nieprawidłowy obiekt danych";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nie można powiązać z bieżącym zaznaczeniem.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Określone kolumny są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Ciąg przekazany do selektora jest nieprawidłowo sformatowany lub nieobsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Określone wartości liczby wierszy/liczby kolumn są nieprawidłowe.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Nieobsługiwany typ OsfControl.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Nieprawidłowa wartość";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Dostarczony obiekt danych jest niezgodny z kształtem lub wymiarami bieżącego zaznaczenia.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Błąd wewnętrzny";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcja {0} nie jest obsługiwana.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Nie odnaleziono określonego węzła.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Określony typ przekształcenia nie jest zgodny z tym typem powiązania.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "za dużo argumentów";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operacja nie jest obsługiwana dla tego typu powiązania.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "nieprawidłowy argument opcjonalny";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Określony typ pliku nie jest obsługiwany.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Określone parametry powodują konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Wywołanie zwrotne musi być typu funkcji. Było typu {0}."