Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Vedlegget kan ikke slettes fordi vedlegget med vedleggsindeksen finnes ikke.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Forespørselen overskrider grensen på 1 MB. Endre EWS-forespørselen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Forhøyet tillatelse er nødvendig for å kalle metoden: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Vedleggsfeil";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Sluttdatoen kommer før startdatoen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Ett eller flere av visningsnavnene som er angitt er for lange.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Totalt antall mottakere i dette feltet kan ikke overskride {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML-santization mislyktes.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Dataskrivefeil";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Forhøyet tillatelse er nødvendig for å få tilgang til beskyttede medlemmer av JavaScript-API for Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Vedlegg kan ikke legges til fordi meldingen allerede har maksimalt antall vedlegg";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Intern protokollfeil: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Brukeren fjernet vedlegget før opplastingen var fullført.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Finner ikke en forskyvning for denne tidsangivelsen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Vedlegget kan ikke legges til fordi det er for stort.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Sluttidspunktet kan ikke være før starttidspunktet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Angitte parametere samsvarer ikke med forventet format.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Vedlegget kan ikke legges til i elementet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Ingen gyldige mottakere angitt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Vedleggets ID er ugyldig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Vedlegg kan ikke legges til mens fullstendig svar eller videresend hentes fra serveren.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "En eller flere av e-postadressene som er angitt er for lange.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Vedleggsbanen er ugyldig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Vedlegget kan ikke slettes fra elementet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Det oppstod en intern formatfeil.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Inndataene løses ikke til en gyldig dato.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Brukeren endret markørens plassering mens dataene ble satt inn."