Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Прикаченият файл не може да бъде изтрит, защото не може да бъде открит прикачен файл с индекса на прикачения файл.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Искането надвишава ограничението за максимален размер от 1 МБ. Променете вашето EWS искане.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = 'Изисква се разрешение на администратор за извикване на метода: "{0}".';
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Грешка с прикачени файлове";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Крайната дата е преди началната дата.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Едно или повече от предоставените показвани имена са твърде дълги.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Общият брой получатели в полето не може да надвишава {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Неуспешно редактиране на HTML.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Грешка при запис на данни";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Изисква се разрешение на администратор за достъп до защитени членове на JavaScript API за Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Прикачените файлове не могат да се добавят, тъй като съобщението вече има максималния брой прикачени файлове";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = 'Вътрешна грешка в протокола: "{0}".';
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Потребителят премахна прикачения файл, преди да завърши качването.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Не можа да се намери изместване за това клеймо.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Прикаченият файл не може да бъде добавен, защото е прекалено голям.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Крайният час не може да бъде преди началния час.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Дадените параметри не отговарят на очаквания формат.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Прикаченият файл не може да бъде добавен към елемента.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Едно или повече от предоставените показвани имена са твърде дълги.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ИД на прикачения файл е невалиден.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Прикачените файлове не могат да се добавят, докато пълният отговор или препращане се извлича от сървъра.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Един или повече от предоставените имейли са твърде дълги.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Пътят на прикачения файл е невалиден.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Прикаченият файл не може да бъде изтрит от елемента.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Възникна вътрешна грешка при форматиране.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Въведеното не е валидна дата.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Потребителят промени позицията на курсора по време на вмъкването на данните."