Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Jenis pengikatan yang ditentukan tidak serasi dengan item dinamakan yang dibekalkan.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Jenis acara yang ditentukan tidak disokong pada objek ini.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Jenis pengikatan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nod Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Fungsi {0} tidak dilaksanakan.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Anda tiada keizinan yang mencukupi untuk tindakan ini.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Seting tidak dapat disimpan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Pengikatan Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Lajur yang ditentukan adalah tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Ralat Penciptaan Pengikatan";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Nilai berada di luar julat yang dibenarkan.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Pilihan semasa tidak serasi dengan jenis paksaan yang ditentukan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Ralat Pengikatan Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Nilai startRow atau startColumn yang ditentukan tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Baris yang ditentukan adalah tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Tidak dapat menulis kepada pilihan semasa.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parameter Hilang";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks di luar julat.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Ralat Lapuk Seting";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objek terletak di lokasi yang tidak menyokong navigasi.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Ralat Seting Bacaan";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Lajur yang ditentukan adalah tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Jenis paksaan yang ditentukan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikasi {0} tidak wujud. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) tidak dipanggil.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operasi set gagal kerana objek data yang dibekalkan akan menulis ganti atau menganjakkan data.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Nilai indeks baris berada di luar julat yang dibenarkan. Gunakan nilai (0 atau lebih tinggi) yang kurang daripada jumlah baris.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Nilai indeks lajur berada di luar julat yang dibenarkan. Gunakan nilai (0 atau lebih tinggi) yang kurang daripada jumlah lajur.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Pengangkaan Tidak Disokong";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Fungsi {0} mempunyai parameter tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Parameter yang ditentukan mempunyai konflik.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Jenis objek data yang dibekalkan tidak serasi dengan pilihan semasa.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Pengangkaan tidak disokong dalam aplikasi hos semasa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Jenis Paksaan Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Jenis acara {0} yang ditentukan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Jenis objek data yang dibekalkan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Set data yang diminta terlalu besar.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName untuk {0} tidak wujud.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Sila buat pilihan.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Berbilang objek dengan nama yang sama ditemui.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Satu atau lebih parameter sel mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Objek data yang ditentukan tidak serasi dengan jenis pengikatan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Satu atau lebih parameter format mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Jenis pengikatan {0} yang ditentukan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js belum dimuatkan sepenuhnya lagi. Sila cuba lagi nanti atau pastikan untuk menambah kod pengasalan anda dalam fungsi Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operasi gagal kerana data bukan data semasa pada pelayan.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operasi tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Operasi yang diminta tidak dibenarkan pada mod dokumen semasa.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Item yang dinamakan tidak wujud.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Panggilan API tidak sah dalam konteks semasa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Baris yang ditentukan adalah tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Objek data yang ditentukan terlalu besar.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Ralat Tulisan Data";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Operasi Pengikatan Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "ID yang ditentukan tidak wujud.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Fungsi panggilan {0} gagal, kod ralat: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Objek data yang dibekalkan tidak sepadan dengan saiz pilihan semasa.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Ralat Seting Simpan";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Nilai startRow atau startColumn yang ditentukan tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Ralat Format Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Pengikatan yang ditentukan tidak wujud.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Nama seting yang ditentukan tak wujud.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Gagal menambah pengendali acara.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Panggilan API Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Ralat Pendaftaran Acara";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Kami tidak dapat memformatkan sel jadual kerana beberapa nilai parameter telah hilang. Semak parameter sekali lagi dan cuba lagi.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Parameter koordinat tidak dapat digunakan dengan Jadual jenis paksaan apabila jadual mengandungi sel cantum.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Pengendalian gagal kerana indeks berada di luar julat.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Panggil balik tidak dapat ditentukan dalam senarai argumen dan dalam objek opsyenal.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Ralat XML Tersuai.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Seting tidak dapat disimpan kerana ia bukan yang terkini.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "berbilang fungsi opsyenal dalam senarai parameter";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "tiada beberapa argumen yang diperlukan";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Parameter koordinat tidak dapat digunakan dengan Jadual jenis paksaan apabila jadual mengandungi sel cantum.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Ralat Hos";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Di Luar Julat";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Pengikatan tidak boleh dicipta dengan pilihan semasa dan jenis pengikatan yang ditentukan.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "berbilang objek opsyenal dalam senarai parameter";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Kandungan yang dipilih perlu berada dalam format jadual. Formatkan data sebagai jadual dan cuba lagi.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Gagal mengalih keluar pengendali acara.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Pilihan tidak bersebelahan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Ralat Bacaan Data";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Ralat dalaman telah berlaku.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Format objek data yang ditentukan tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Data Bukan Semasa";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Pilihan semasa tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Satu atau lebih parameter tableOptions mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Keizinan Dinafikan";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Objek Data Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Tidak dapat mengikat kepada pilihan semasa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Lajur yang ditentukan mempunyai konflik.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Rentetan yang melepasi pemilih tidak diformatkan dengan sempurna atau tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Nilai rowCount atau columnCount yang ditentukan tidak sah.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Jenis OsfControl tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Nilai Tidak Sah";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Objek data yang dibekalkan tidak serasi dengan bentuk atau dimensi pilihan semasa.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Ralat Dalaman";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Fungsi {0} tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Nod yang ditentukan tak ditemui.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Jenis paksaan yang ditentukan tidak serasi dengan jenis pengikatan ini.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "terlalu banyak argumen";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operasi tidak disokong pada jenis pengikatan ini.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "argumen opsyenal tidak sah";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Jenis fail yang ditentukan tidak disokong.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Parameter yang ditentukan mempunyai konflik.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Panggil balik mestilah fungsi jenis, sebelum ini jenis {0}."