Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Zadaný typ vazby není kompatibilní se zadanou pojmenovanou položkou.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Zadaný typ události není pro tento objekt podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Tento typ vazby není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Neplatný uzel";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkce {0} není implementovaná.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "K provedení této akce nemáte dostatečná oprávnění.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nastavení nejde uložit.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Neplatná vazba";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Zadané sloupce jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Chyba vytváření vazby";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Hodnota je mimo povolený rozsah.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Aktuální výběr není kompatibilní se zadaným typem převodu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Chyba neplatné vazby";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Zadané hodnoty startRow nebo startColumn jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Zadané řádky jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Do aktuálního výběru se nedá zapisovat.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Chybějící parametr";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Index je mimo rozsah.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Chyba zastaralých nastavení";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekt je v umístění, ve kterém není podporovaná navigace.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Chyba čtení nastavení";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Zadané sloupce jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Zadaný typ převodu není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikace {0} neexistuje. Nevolá se rutina Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operace nastavení se nepovedla, protože zadaný datový objekt přepíše nebo posune data.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Hodnota indexu řádku je mimo povolený rozsah. Použijte hodnotu (0 nebo vyšší), která je menší než počet řádků.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Hodnota indexu sloupce je mimo povolený rozsah. Použijte hodnotu (0 nebo vyšší), která je menší než počet sloupců.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepodporovaný výčet";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkce {0} má neplatné parametry.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Zadané parametry způsobují konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Typ zadaného datového objektu není kompatibilní s aktuálním výběrem.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Výčet není v aktuální hostitelské aplikaci podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Neplatný typ převodu";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Zadaný typ události {0} není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Zadaný typ datového objektu není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Požadovaná sada dat je moc velká.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName pro {0} neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Vyberte něco, prosím.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Našlo se více objektů se stejným názvem.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Minimálně jeden parametr buňky má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Zadaný datový objekt není kompatibilní s typem vazby.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Minimálně jeden parametr formátu má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Zadaný typ vazby {0} není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Soubor Office.js ještě není úplně načtený. Zkuste to znovu později nebo přidejte inicializační kód do funkce Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operace se nepovedla, protože data na serveru nejsou aktuální.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operace není podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Požadovaná operace není v aktuálním režimu dokumentu povolená.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Pojmenovaná položka neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Neplatné volání rozhraní API v aktuálním kontextu";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Zadané řádky jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Zadaný datový objekt je moc velký.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Chyba zápisu dat";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Neplatná operace vazby";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Zadané ID neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Volání funkce {0} se nepovedlo, kód chyby: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Zadaný datový objekt se neshoduje s velikostí aktuálního výběru.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Chyba ukládání nastavení";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Zadané hodnoty startRow nebo startColumn jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Chyba neplatného formátu";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Zadaná vazba neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Zadaný název nastavení neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nepovedlo se přidat obslužnou rutinu události.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Neplatné volání rozhraní API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Chyba registrace události";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nemohli jsme naformátovat buňku tabulky, protože chybí některé hodnoty parametrů. Ještě jednou zkontrolujte parametry a zkuste to znovu.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Parametry souřadnic nejde použít s převodem typu Tabulka, pokud tabulka obsahuje sloučené buňky.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operace se nepovedla, protože index je mimo rozsah.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Zpětné volání nemůže být zadané v seznamu argumentů i ve volitelném objektu.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Chyba vlastního kódu XML";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nastavení se nedala uložit, protože nejsou aktuální.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "více volitelných funkcí v seznamu parametrů";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "chybí některé požadované argumenty";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Parametry souřadnic nejde použít s převodem typu Tabulka, pokud tabulka obsahuje sloučené buňky.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Chyba hostitele";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Mimo rozsah";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nejde vytvořit vazbu s aktuálním výběrem a zadaným typem vazby.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "více volitelných objektů v seznamu parametrů";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Vybraný obsah musí být ve formátu tabulky. Zformátujte data jako tabulku a zkuste to znovu.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nepovedlo se odebrat obslužnou rutinu události.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Nesouvislé výběry nejsou podporované.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Chyba čtení dat";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Vyskytla se vnitřní chyba.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Formát zadaného datového objektu je neplatný.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Neaktuální data";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Aktuální výběr není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Minimálně jeden parametr tableOptions má hodnoty, které nejsou povolené. Překontrolujte hodnoty a zkuste to znovu.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Oprávnění odepřena";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Neplatný datový objekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nejde vytvořit vazbu na aktuální výběr.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Zadané sloupce jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Řetězec předaný selektoru je nesprávně naformátovaný nebo není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Zadané hodnoty rowCount nebo columnCount jsou neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Typ OsfControl není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Neplatná hodnota";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Zadaný datový objekt není kompatibilní s tvarem nebo rozměry aktuálního výběru.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Vnitřní chyba";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkce {0} není podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Zadaný uzel nejde najít.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Zadaný typ převodu není kompatibilní s tímto typem vazby.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "příliš mnoho argumentů";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operace není u tohoto typu vazby podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "neplatný volitelný argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Zadaný typ souboru není podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Zadané parametry způsobují konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Zpětné volání musí být typu funkce. Bylo typu {0}."