Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Pielikumu nevar izdzēst, jo pielikumu ar pielikuma indeksu nevar atrast.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Pieprasījums pārsniedz 1 MB lieluma ierobežojumu. Lūdzu, modificējiet savu EWS pieprasījumu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Lai izsauktu metodi, nepieciešamas privileģētas atļaujas: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Pielikumu pievienošanas kļūda";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Beigu datums ir pirms sākuma datuma.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Vismaz viens parādāmais vārds ir pārāk garš.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Kopējais adresātu skaits laukā nedrīkst pārsniegt {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML tīrīšana neizdevās.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Datu rakstīšanas kļūda";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Lai piekļūtu aizsargātajiem JavaScript API sistēmai Office dalībniekiem, nepieciešamas privileģētas atļaujas.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Pielikumus nevar pievienot, jo ziņojumam jau ir maksimālais pielikumu skaits";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Iekšēja protokola kļūda: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Lietotājs noņēma pielikumu, pirms tika pabeigta augšupielāde.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Šim laikspiedolam nevarēja atrast nobīdi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Pielikumu nevar pievienot, jo tas ir pārāk liels.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Beigu laiks nevar būt pirms sākuma laika.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Norādītie parametri neatbilst paredzētajam formātam.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Pielikumu šim vienumam nevar pievienot.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Netika norādīts neviens derīgs adresāts.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Pielikuma ID nav derīgs.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Pielikumus nevar pievienot, kamēr no servera tiek izgūta pilna atbilde vai pārsūtītais teksts.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Vismaz viena norādītā e-pasta adrese ir pārāk gara.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Pielikuma ceļš nav derīgs.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Pielikumu no šī vienuma nevar izdzēst.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Radās iekšēja formāta kļūda.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Ievadē nav norādīts derīgs datums.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Lietotājs mainīja kursora pozīciju, kamēr tika ievietoti dati."