Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Көрсетілген байлыныстыру түрі қамтамасыз етілген элемент атымен сыйыспайды.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Берілген әрекет түрі осы нысанда жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Біріктіру түріне ағымдағы бағдарламада қолдау көрсетілмеді.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Жарамсыз түйін";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "{0} функциясы орындалған жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Осы әрекетті орнату үшін сізде қажетті рұқсаттар жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Параметрлер сақтала алмайды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Жарамсыз біріктіру";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Көрсетілген бағандар жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Біріктіруді жасау қатесі";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Мән рұқсат етілген ауқымнан асады.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Ағымдағы таңдау осы бағдарлама арқылы берілген келтіру түрімен қолдау көрсетпейді.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Жарамсыз біріктіру қатесі";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Берілген жолды бастау / бағанды бастау мәндері жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Көрсетілген жолдар жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Ағымдағы таңдауға жазбайды.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Параметр жоқ";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Индекс ауқымнан тыс.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Ескірген параметрлер қатесі";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Нысан шарлау қолдау көрсетілмейтін жерде орналасқан.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Оқу параметрлері қатесі";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Көрсетілген бағандар жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Көрсетілген келтіру түріне осы бағдарлама арқылы қолдау көрсетпейді.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "{0} бағдарламасы жоқ. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) шақырылмады.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Берілген деректер нысаны құжаттағы деректерді қайта жазады.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Жолдың индекс мәні рұқсат етілген ауқымнан артық. Жолдардың санынан аз мәнді (0 немесе одан артық) пайдаланыңыз.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Бағанның индекс мәні рұқсат етілген ауқымнан артық. Бағандардың санынан аз мәнді (0 немесе одан артық) пайдаланыңыз.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Қолданылмайтын тізу әрекеті";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "{0} функциясының параметрлері жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Көрсетілген параметрлердің қайшылықтары.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Бекітілген деректер нысанының түрі берілген келтіру түрімен үйлесімді емес.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Санамалауды ағымдағы серверлік бағдарламада қолдамайды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Жарамсыз келтіру түрі";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Көрсетілген оқиға түріне {0} қолдау көрсетілмеді.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Берілген деректер нысанына қолдау көрсетілмейді.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Сұралған деректер жиыны тым үлкен.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "{0} үшін AppName жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Таңдау жасаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Бір атпен сақталған бірнеше нысандар табылды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Бір немесе бірнеше ұяшық параметрлерінде рұқсат етілмеген мәндер бар. Мәндерді екі рет басып, әрекетті қайталаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Берілген деректер нысаны біріктіру түрімен үйлесімді емес.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Бір немесе бірнеше пішім параметрлерінде рұқсат етілмеген мәндер бар. Мәндерді екі рет басып, әрекетті қайталаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Көрсетілген біріктіру түріне {0} қолдау көрсетілмеді.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js толығымен жүктелмеді. Әрекетті кейін қайталаңыз немесе инициализация кодын Office.initialize функциясына қосуды тексеріңіз.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Деректер ағымда серверде болмағандықтан, операция сәтсіз болды.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Осы әрекет қолданылмайды.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Құжат қорғалған күйде. Сұрау жасалған әрекетке рұқсат етілмеді.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Аталған элемент жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Ағымдағы контекстідегі жарамсыз API шақыруы.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Көрсетілген жолдар жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Көрсетілген дерек нысаны тым үлкен.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Деректерді жазудағы қате";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Жарамсыз біріктіру амалы";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Көрсетілген идентификатор жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "{0} функциясының шақыруы сәтсіз аяқталды, қате коды: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Берілген деректер нысаны ағымдағы біріктірудің кестесі немесе матрица көлемімен сәйкес келмейді.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Параметрлерді сақтау қатесі";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Көрсетілген іске қосу жолы мен іске қосу бағаны мәндері жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Жарамсыз пішім қатесі";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Берілген біріктіру жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Берілген параметр атауы жоқ.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Оқиғалар өңдеуішін қосу сәтсіз аяқталды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Жарамсыз API қоңырауы";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Оқиғаны тіркеудегі қате";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Кесте ұяшығын пішімдеу мүмкін емес, себебі кейбір параметр мәндері жоқ. Параметрлерді екі рет басып, әрекетті қайталаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Үстелде қосылған ұяшықтар бар кезде, Мәжбүрлеу түрлі Үстелмен бірге координата параметрлерін қолдану мүмкін емес.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Операция орындалмады, себебі индекс ауқымнан тыс.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Жауап аргумент тізімінде де, қосымша нысанда да көрсетіле алмады.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Қолданбалы XML қатесі.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Ағымдағы параметрлер болмағандықтан, оларды сақтау мүмкін емес.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "параметр тізіміндегі көбейткіш қосымша функциялар";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "кейбір қажетті аргументтер жоқ";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Үстелде қосылған ұяшықтар бар кезде, Мәжбүрлеу түрлі Үстелмен бірге координата параметрлерін қолдану мүмкін емес.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Хост қатесі";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Ауқымнан тыс";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Біріктіру ағымдағы таңдаумен және белгіленген біріктіру түрімен жасала алмайды.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "параметр тізіміндегі көбейткіш қосымша нысандар";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Таңдалған мазмұн кесте пішімінде болуы керек. Деректерді кесте ретінде пішіндеп, әрекетті қайталаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Оқиғалар өңдеуішін жою сәтсіз аяқталды.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Ағымдағы таңдауды байланыстыру мүмкін емес. Бірнеше, байланыспаған таңдауға қолдау көрсетілмейді.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Деректерді оқудағы қате";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Ішкі қате пайда болды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Берілген деректер нысанының пішімі жарамды емес.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Ағымдағы емес деректер";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Ағымдағы таңдауға қолдау көрсетілмейді.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Бір немесе бірнеше кесте опциялары параметрлерінде рұқсат етілмеген мәндер бар. Мәндерді екі рет басып, әрекетті қайталаңыз.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Кіруге рұқсат жоқ";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Жарамсыз деректер нысаны";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Ағымдағы таңдауға байланыса алмайды.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Көрсетілген бағандар жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Таңдаушыға берілген жол дұрыс емес пішімделген немесе оған қолдау көрсетілмейді.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Берілген жол саны/баған саны мәндері жарамсыз.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl типіне қолдау көрсетілмеді.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Жарамсыз мән";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Берілген деректер нысаны ағымда,ы таңдаудың кескінімен немесе өлшемдерімен үйлесімді емес.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Ішкі қате";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "{0} функциясы қолданылмайды.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Көрсетілген түйін табылмады.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Берілген келтіру түрі берілген біріктіру түрімен үйлесімді емес.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "тым көп аргумент";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Әрекет бұл байланыстыру  түрінде қолдау таппаған.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "жарамсыз қосымша аргумент";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Көрсетілген файл түрі қолданылмайды.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Көрсетілген параметрлердің қайшылықтары.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Жауап түрі функция түріндей болуы қажет, түрі {0}."