Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Pielikumu nevar izdzēst, jo pielikumu ar pielikuma indeksu nevar atrast.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Pieprasījums pārsniedz 1 MB lieluma ierobežojumu. Lūdzu, modificējiet savu EWS pieprasījumu.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Lai izsauktu metodi, nepieciešamas privileģētas atļaujas: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Pielikumu pievienošanas kļūda";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Beigu datums ir pirms sākuma datuma.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Vismaz viens parādāmais vārds ir pārāk garš.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Kopējais adresātu skaits laukā nedrīkst pārsniegt {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML tīrīšana neizdevās.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Datu rakstīšanas kļūda";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Lai piekļūtu aizsargātajiem JavaScript API sistēmai Office dalībniekiem, nepieciešamas privileģētas atļaujas.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Pielikumus nevar pievienot, jo ziņojumam jau ir maksimālais pielikumu skaits";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Iekšēja protokola kļūda: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Lietotājs noņēma pielikumu, pirms tika pabeigta augšupielāde.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Šim laikspiedolam nevarēja atrast nobīdi.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Pielikumu nevar pievienot, jo tas ir pārāk liels.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Beigu laiks nevar būt pirms sākuma laika.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Norādītie parametri neatbilst paredzētajam formātam.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Pielikumu šim vienumam nevar pievienot.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Netika norādīts neviens derīgs adresāts.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Pielikuma ID nav derīgs.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Pielikumus nevar pievienot, kamēr no servera tiek izgūta pilna atbilde vai pārsūtītais teksts.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Vismaz viena norādītā e-pasta adrese ir pārāk gara.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Pielikuma ceļš nav derīgs.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Pielikumu no šī vienuma nevar izdzēst.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Radās iekšēja formāta kļūda.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Ievadē nav norādīts derīgs datums.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Lietotājs mainīja kursora pozīciju, kamēr tika ievietoti dati."