Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Тіркемені жою мүмкін емес, себебі тіркеме индексі бар тіркеме табылмады.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Сұраудың өлшемі 1 мегабайт шектен асады. EWS сұрауын өзгертіңіз.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text='Әдісті шақыру үшін жоғарғы деңгейдегі рұқсат қажет: "{0}".';_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Тіркеме қатесі";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Аяқталу күні басталу күнінен бұрын келеді.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Ұсынылған бір немесе бірнеше дисплей атауы тым ұзын.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Өрістегі алушылардың жалпы саны мына мәннен аспауы тиіс: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML тазалау әрекеті орындалмады.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Деректерді жазудағы қате";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Office жиынтығына арналған JavaScript API қорғалған мүшелеріне кіру үшін жоғарғы деңгейдегі рұқсат қажет.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Тіркемелерді қосу мүмкін емес, себебі хабарда тіркемелердің ең көп саны бұрыннан бар";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text='Ішкі протокол қатесі: "{0}".';_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Пайдаланушы жүктеу аяқталмай тұрып тіркемені жойған.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Бұл уақыт белгісінің ығысуы табылмады.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Тіркемені қосу мүмкін емес, себебі ол тым үлкен.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Аяқталу уақыты басталу уақытынан ерте бола алмайды.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Берілген параметрлер күтілетін пішімге сәйкес емес.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Тіркемені элементке қосу мүмкін емес.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Жарамды алушылар ұсынылмады.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Тіркеменің идентификаторы жарамсыз.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Толық жауап беру немесе қайта жіберу серверден алыну барысында тіркемелерді қосу мүмкін емес.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Ұсынылған бір немесе бірнеше электрондық пошта мекенжайы тым ұзын.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Тіркеменің жолы жарамсыз.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Тіркемені элементтен жою мүмкін емес.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Ішкі пішімдегі қате болды.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Енгізілген деректер жарамды күнге айналмайды.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Деректер кірістірілмей тұрып пайдаланушы курсордың орналасуын өзгерткен."