Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Zadaný typ väzby nie je kompatibilný so zadanou pomenovanou položkou.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Zadaný typ udalosti nie je podporovaný na tomto objekte.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Tento typ väzby nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Neplatný uzol";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcia {0} nie je implementovaná.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nemáte dostatočné povolenia na vykonanie tejto akcie.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nastavenia sa nepodarilo uložiť.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Neplatná väzba";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Uvedené stĺpce sú neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Chyba pri vytváraní väzby";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Hodnota je mimo povoleného rozsahu.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Aktuálny výber nie je kompatibilný so zadaným typom koercie.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Chyba neplatnej väzby";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Zadané hodnoty začiatočného riadka alebo začiatočného stĺpca nie sú platné.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Uvedené riadky sú neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Do aktuálneho výberu nie je možné vykonať zápis.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Chýbajúci parameter";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Index mimo rozsahu.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Chyba zastaraných nastavení";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekt sa nachádza na mieste, kde nie je podporovaná navigácia.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Chyba nastavení čítania";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Uvedené stĺpce sú neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Zadaný typ koercie nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikácia {0} neexistuje. Nevolá sa Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operácia nastavenia zlyhala, pretože poskytnutý údajový objekt prepíše alebo posunie údaje.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Hodnota indexu riadka je mimo povoleného rozsahu. Použite hodnotu (0 alebo vyššiu), ktorá je menšia ako počet riadkov.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Hodnota indexu stĺpca je mimo povoleného rozsahu. Použite hodnotu (0 alebo vyššiu), ktorá je menšia ako počet stĺpcov.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepodporovaná enumerácia";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcia {0} má neplatné parametre.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Uvedené parametre sú v konflikte.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Typ zadaného údajového objektu nie je kompatibilný s aktuálnym výberom.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Aktuálna hostiteľská aplikácia nepodporuje enumeráciu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Neplatný typ koercie";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Zadaný typ udalosti {0} nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Poskytnutý typ údajového objektu nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Požadovaná množina údajov je príliš veľká.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "NázovAplikácie pre {0} neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Vykonajte výber.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Našlo sa viacero objektov s rovnakým názvom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Minimálne jeden parameter bunky má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Zadaný údajový objekt nie je kompatibilný s typom väzby.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Minimálne jeden parameter formátu má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Zadaný typ väzby {0} nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js sa ešte úplne nenačítal. Skúste to znovu neskôr alebo pridajte funkcii Office.initialize svoj inicializačný kód.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operácia zlyhala, pretože údaje na serveri nie sú aktuálne.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operácia nie je podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Požadovaná operácia nie je povolená v aktuálnom režime dokumentu.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Pomenovaná položka neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "V aktuálnom kontexte je volanie API neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Uvedené riadky sú neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Zadaný údajový objekt je príliš veľký.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Chyba pri zápise údajov";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Neplatná operácia väzby";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Zadaná identifikácia neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Volanie funkcie {0} zlyhalo, kód chyby: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Poskytnutý údajový objekt nezodpovedá veľkosti aktuálneho výberu.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Chyba nastavení ukladania";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Zadané hodnoty začiatočného riadka alebo začiatočného stĺpca nie sú platné.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Chyba neplatného formátu";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Zadaná väzba neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Zadaný názov nastavenia neexistuje.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Obsluhu udalostí sa nepodarilo pridať.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Neplatné volanie API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Chyba pri registrácii udalosti";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nepodarilo sa nám naformátovať bunku tabuľky, pretože niektoré hodnoty parametra chýbajú. Ešte raz skontrolujte parametre a skúste to znova.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Parametre súradnice nie je možné použiť s typom koercie Tabuľka, keď tabuľka obsahuje zlúčené bunky.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operácia zlyhala, pretože index je mimo rozsahu.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Spätné volanie nie je možné určiť ani v zozname argumentov ani vo voliteľnom objekte.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Vlastná chyba XML.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nastavenia sa nepodarilo uložiť, pretože nie sú aktuálne.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "viacero voliteľných funkcií v zozname parametrov";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "chýba niekoľko požadovaných argumentov";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Parametre súradnice nie je možné použiť s typom koercie Tabuľka, keď tabuľka obsahuje zlúčené bunky.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Chyba hostiteľa";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Mimo rozsahu";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nie je možné vytvoriť väzbu s aktuálnym výberom a so zadaným typom väzby.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "viacero voliteľných objektov v zozname parametrov";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Zdieľaný obsah musí byť vo formáte tabuľky. Údaje naformátujte ako tabuľku a skúste to znova.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Obsluhu udalostí sa nepodarilo odstrániť.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Nesúvislý výber nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Chyba pri čítaní údajov";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Vyskytla sa interná chyba.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Formát zadaného údajového objektu nie je platný.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Neaktuálne údaje";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Aktuálny výber nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Minimálne jeden parameter tableOptions má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Povolenie odmietnuté";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Neplatný údajový objekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nie je možné vytvoriť väzbu s aktuálnym výberom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Uvedené stĺpce sú neplatné.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Reťazec odovzdaný do selektora je nesprávne naformátovaný alebo nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Zadané hodnoty počtu riadkov alebo počtu stĺpcov nie sú platné.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Typ OsfControl nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Neplatná hodnota";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Poskytnutý údajový objekt nie je kompatibilný s tvarom alebo rozmermi aktuálneho výberu.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Vnútorná chyba";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcia {0} nie je podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Zadaný uzol sa nenašiel.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Zadaný typ koercie nie je kompatibilný s týmto typom väzby.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "priveľa argumentov";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operácia nie je v tomto type väzby podporovaná.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "neplatný voliteľný argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Zadaný typ súboru nie je podporovaný.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Uvedené parametre sú v konflikte.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Spätné volanie musí byť typom funkcie, bolo typom {0}."