Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Zadaný typ väzby nie je kompatibilný so zadanou pomenovanou položkou.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Zadaný typ udalosti nie je podporovaný na tomto objekte.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Tento typ väzby nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Neplatný uzol";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcia {0} nie je implementovaná.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nemáte dostatočné povolenia na vykonanie tejto akcie.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nastavenia sa nepodarilo uložiť.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Neplatná väzba";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Uvedené stĺpce sú neplatné.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Chyba pri vytváraní väzby";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Hodnota je mimo povoleného rozsahu.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Aktuálny výber nie je kompatibilný so zadaným typom koercie.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Chyba neplatnej väzby";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Zadané hodnoty začiatočného riadka alebo začiatočného stĺpca nie sú platné.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Uvedené riadky sú neplatné.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Do aktuálneho výberu nie je možné vykonať zápis.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Chýbajúci parameter";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Index mimo rozsahu.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Chyba zastaraných nastavení";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekt sa nachádza na mieste, kde nie je podporovaná navigácia.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Chyba nastavení čítania";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Uvedené stĺpce sú neplatné.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Zadaný typ koercie nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikácia {0} neexistuje. Nevolá sa Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operácia nastavenia zlyhala, pretože poskytnutý údajový objekt prepíše alebo posunie údaje.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Hodnota indexu riadka je mimo povoleného rozsahu. Použite hodnotu (0 alebo vyššiu), ktorá je menšia ako počet riadkov.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Hodnota indexu stĺpca je mimo povoleného rozsahu. Použite hodnotu (0 alebo vyššiu), ktorá je menšia ako počet stĺpcov.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepodporovaná enumerácia";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcia {0} má neplatné parametre.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Uvedené parametre sú v konflikte.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Typ zadaného údajového objektu nie je kompatibilný s aktuálnym výberom.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Aktuálna hostiteľská aplikácia nepodporuje enumeráciu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Neplatný typ koercie";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Zadaný typ udalosti {0} nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Poskytnutý typ údajového objektu nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Požadovaná množina údajov je príliš veľká.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="NázovAplikácie pre {0} neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Vykonajte výber.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Našlo sa viacero objektov s rovnakým názvom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Minimálne jeden parameter bunky má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Zadaný údajový objekt nie je kompatibilný s typom väzby.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Minimálne jeden parameter formátu má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Zadaný typ väzby {0} nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js sa ešte úplne nenačítal. Skúste to znovu neskôr alebo pridajte funkcii Office.initialize svoj inicializačný kód.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operácia zlyhala, pretože údaje na serveri nie sú aktuálne.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operácia nie je podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Požadovaná operácia nie je povolená v aktuálnom režime dokumentu.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Pomenovaná položka neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="V aktuálnom kontexte je volanie API neplatné.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Uvedené riadky sú neplatné.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Zadaný údajový objekt je príliš veľký.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Chyba pri zápise údajov";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Neplatná operácia väzby";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Zadaná identifikácia neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Volanie funkcie {0} zlyhalo, kód chyby: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Poskytnutý údajový objekt nezodpovedá veľkosti aktuálneho výberu.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Chyba nastavení ukladania";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Zadané hodnoty začiatočného riadka alebo začiatočného stĺpca nie sú platné.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Chyba neplatného formátu";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Zadaná väzba neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Zadaný názov nastavenia neexistuje.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Obsluhu udalostí sa nepodarilo pridať.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Neplatné volanie API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Chyba pri registrácii udalosti";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nepodarilo sa nám naformátovať bunku tabuľky, pretože niektoré hodnoty parametra chýbajú. Ešte raz skontrolujte parametre a skúste to znova.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Parametre súradnice nie je možné použiť s typom koercie Tabuľka, keď tabuľka obsahuje zlúčené bunky.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operácia zlyhala, pretože index je mimo rozsahu.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Spätné volanie nie je možné určiť ani v zozname argumentov ani vo voliteľnom objekte.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Vlastná chyba XML.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nastavenia sa nepodarilo uložiť, pretože nie sú aktuálne.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="viacero voliteľných funkcií v zozname parametrov";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="chýba niekoľko požadovaných argumentov";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Parametre súradnice nie je možné použiť s typom koercie Tabuľka, keď tabuľka obsahuje zlúčené bunky.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Chyba hostiteľa";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Mimo rozsahu";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nie je možné vytvoriť väzbu s aktuálnym výberom a so zadaným typom väzby.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="viacero voliteľných objektov v zozname parametrov";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Zdieľaný obsah musí byť vo formáte tabuľky. Údaje naformátujte ako tabuľku a skúste to znova.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Obsluhu udalostí sa nepodarilo odstrániť.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Nesúvislý výber nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Chyba pri čítaní údajov";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Vyskytla sa interná chyba.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Formát zadaného údajového objektu nie je platný.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Neaktuálne údaje";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Aktuálny výber nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Minimálne jeden parameter tableOptions má hodnotu, ktorá nie je povolená. Ešte raz skontrolujte hodnoty a skúste to znova.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Povolenie odmietnuté";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Neplatný údajový objekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nie je možné vytvoriť väzbu s aktuálnym výberom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Uvedené stĺpce sú neplatné.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Reťazec odovzdaný do selektora je nesprávne naformátovaný alebo nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Zadané hodnoty počtu riadkov alebo počtu stĺpcov nie sú platné.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Typ OsfControl nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Neplatná hodnota";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Poskytnutý údajový objekt nie je kompatibilný s tvarom alebo rozmermi aktuálneho výberu.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Vnútorná chyba";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcia {0} nie je podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Zadaný uzol sa nenašiel.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Zadaný typ koercie nie je kompatibilný s týmto typom väzby.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="priveľa argumentov";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operácia nie je v tomto type väzby podporovaná.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="neplatný voliteľný argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Zadaný typ súboru nie je podporovaný.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Uvedené parametre sú v konflikte.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Spätné volanie musí byť typom funkcie, bolo typom {0}."