Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Príloha sa nedá odstrániť, pretože príloha s indexom prílohy sa nedá nájsť.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Požiadavka prekročila maximálnu veľkosť 1 MB. Upravte požiadavku EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Na volanie metódy {0} sa vyžaduje neobmedzené povolenie.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Chyba prílohy";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Dátum ukončenia sa vyskytuje pred dátumom začatia.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Minimálne jeden zadaný zobrazovaný názov je príliš dlhý.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Celkový počet príjemcov v poli nemôže presiahnuť {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML čistenie zlyhalo.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Chyba pri zápise údajov";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Na prístup k chráneným členom rozhrania JavaScript API pre Office sa vyžaduje neobmedzené povolenie.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Prílohy sa nadajú pridať, pretože správa už obsahuje maximálny počet príloh";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Interná chyba protokolu: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Používateľ prílohu odstránil pred dokončením nahrávania.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Posun tejto časovej známky sa nepodarilo nájsť.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Príloha sa nedá pridať, pretože je príliš veľká.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Čas ukončenia nemôže byť pred časom začatia.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Zadané parametre nezodpovedajú očakávanému formátu.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Príloha sa k položke nedá pridať.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Neboli zadaní žiadni platní príjemcovia.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Identifikácia prílohy bola neplatná.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Prílohy sa nedajú pridať, keď sa celá odpoveď alebo preposlaná správa načítava zo servera.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Minimálne jedna zadaná e-mailová adresa je príliš dlhá.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Cesta k prílohe bola neplatná.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Príloha sa nedá z položky odstrániť.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Vyskytla sa interná chyba formátu.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Výsledkom vstupu nie je platný dátum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Používateľ zmenil počas vkladania údajov pozíciu kurzora."