Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Den angivna bindningstypen är inte kompatibel med det angivna namngivna objektet.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Den angivna händelsetypen kan inte användas för det här objektet.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Bindningstypen kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Ogiltig nod";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funktionen {0} är inte implementerad.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Du har inte tillräcklig behörighet för den här åtgärden.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Inställningarna kunde inte sparas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Ogiltig bindning";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="De angivna kolumnerna är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Fel inträffade när bindningen skapades";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Värdet ligger utanför det tillåtna intervallet.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Den aktuella markeringen är inte kompatibel med den angivna konverteringstypen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Fel med ogiltig bindning";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="De angivna värdena för startRow eller startColumn är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="De angivna raderna är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Det går inte att skriva till den aktuella markeringen.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parameter saknas";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Index är utanför intervallet.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Fel med inaktuella inställningar";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objektet finns på en plats där navigering inte stöds.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Fel när inställningar lästes";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="De angivna kolumnerna är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Den angivna konverteringstypen kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Programmet {0} finns inte. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) har inte anropats.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Den angivna åtgärden misslyckades eftersom det angivna dataobjektet skriver över eller flyttar data.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Värdet för radindex ligger utanför det tillåtna intervallet. Använd ett värde (0 eller högre) som är mindre än antalet rader.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Värdet för kolumnindex ligger utanför det tillåtna intervallet. Använd ett värde (0 eller högre) som är mindre än antalet kolumner.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Uppräkning stöds inte";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funktionen {0} har ogiltiga parametrar.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="De angivna parametrarna är i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Det angivna dataobjektets typ är inte kompatibel med den aktuella markeringen.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Den här uppräkningen stöds inte i det aktuella värdprogrammet.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Ogiltig typkonvertering";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Den angivna händelsetypen {0} kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Den angivna dataobjekttypen kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Den begärda datauppsättningen är för stor.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName för {0} finns inte.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Gör ett val.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Det finns flera objekt med samma namn.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="En eller flera cellparametrar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Det angivna dataobjektet är inte kompatibelt med bindningstypen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="En eller flera formatparametrar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Den angivna bindningstypen {0} kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js har inte lästs in helt ännu. Försök igen senare eller lägg till din initieringskod för funktionen Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Åtgärden misslyckades eftersom data är inaktuella på servern.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Åtgärden stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Den begärda åtgärden tillåts inte för det aktuella dokumentläget.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Det namngivna objektet finns inte.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Ogiltigt API-anrop i den aktuella kontexten.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="De angivna raderna är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Det angivna dataobjektet är för stort.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Dataskrivningsfel";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Ogiltig åtgärd för bindning";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Det angivna ID:t finns inte.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funktionsanropet {0} misslyckades, felkod: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Det angivna dataobjektet matchar inte storleken på den aktuella markeringen.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Fel när inställningar sparades";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="De angivna värdena för startRow eller startColumn är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Ogiltigt formatfel";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Den angivna bindningen finns inte.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Det angivna inställningsnamnet finns inte.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Det gick inte att lägga till händelsehanteraren.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Ogiltigt API-anrop";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Fel vid händelseregistrering";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Det gick inte att formatera tabellcellen eftersom vissa parametrar saknas. Kontrollera parametrarna och försök igen.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinatparametrar kan inte användas med konverteringstypen Tabell när tabellen innehåller sammanfogade celler.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Åtgärden misslyckades eftersom indexet ligger utanför intervallet.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Motringning kan inte anges i både argumentlistan och valfria objekt.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Anpassat XML-fel.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Det gick inte att spara inställningarna eftersom de är inaktuella.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="flera valfria funktioner i parameterlistan";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="saknar vissa obligatoriska argument";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinatparametrar kan inte användas med konverteringstypen Tabell när tabellen innehåller sammanfogade celler.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Värdfel";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Utanför intervallet";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="En bindning kan inte skapas med den aktuella markeringen och den angivna bindningstypen.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="flera valfria objekt i parameterlistan";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Valt innehåll måste vara i tabellformat. Formatera data som en tabell och försök igen.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Det gick inte att ta bort händelsehanteraren.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Icke sammanhängande markeringar kan inte användas.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Dataläsningsfel";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Ett internt fel har uppstått.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Det angivna dataobjektets format är ogiltigt.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Data är inte aktuella";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Den aktuella markeringen stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="En eller flera tabellAlternativ-parameterar har värden som inte är tillåtna. Kontrollera värdena och försök igen.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Åtkomst nekad";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Ogiltigt dataobjekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Det går inte att binda till den aktuella markeringen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="De angivna kolumnerna är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Strängen som skickades in i väljaren är felaktigt formaterad eller stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="De angivna värdena för rowCount eller columnCount är ogiltiga.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl-typen stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Ogiltigt värde";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Det angivna dataobjektet är inte kompatibelt med den aktuella markeringens form och mått.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Internt fel";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funktionen {0} stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Den angivna noden hittades inte.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Den angivna konverteringstypen är inte kompatibel med den här bindningstypen.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="för många argument";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Åtgärden stöds inte för den här bindningstypen.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="ogiltigt argument som tillval";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Den angivna filtypen stöds inte.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="De angivna parametrarna är i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Motringning måste vara av typen funktion, men var av typen {0}."