Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Det går inte att ta bort den bifogade filen, eftersom det inte går att hitta någon bifogad fil med det indexet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Storleken på begäran överskrider gränsen på 1 MB. Ändra din EWS-begäran.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Förhöjd behörighet krävs för att anropa metoden: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Fel i bifogad fil";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Slutdatumet infaller före startdatumet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Ett eller flera av de angivna visningsnamnen är för långa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Det totala antalet mottagare i fältet får inte överstiga {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML-rensningen misslyckades.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Dataskrivningsfel";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Förhöjd behörighet krävs för åtkomst till skyddade medlemmar av JavaScript API:n för Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Det går inte att bifoga filer, eftersom meddelandet redan har högsta möjliga antal bifogade filer";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Internt protokollfel: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Användaren tog bort den bifogade filen innan uppladdningen slutfördes.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Ingen förskjutning hittades för den här tidsstämpeln.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Det går inte att bifoga filen eftersom den är för stor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Sluttiden kan inte vara före starttiden.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "De givna parametrarna matchar inte förväntat format.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Det går inte att bifoga filen till objektet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Inga giltiga mottagare angavs.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID:t för bifogad fil är ogiltigt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Det går inte att bifoga filer under tiden som hela svaret eller vidarebefordran hämtas från servern.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "En eller flera av de angivna e-postadresserna är för långa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Sökvägen för bifogad fil är ogiltig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Det går inte att ta bort den bifogade filen från objektet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Ett internt formatfel uppstod.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Indata omvandlas inte till ett giltigt datum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Användaren ändrade markörens läge under tiden som data infogades."