Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Príloha sa nedá odstrániť, pretože príloha s indexom prílohy sa nedá nájsť.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Požiadavka prekročila maximálnu veľkosť 1 MB. Upravte požiadavku EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Na volanie metódy {0} sa vyžaduje neobmedzené povolenie.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Chyba prílohy";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Dátum ukončenia sa vyskytuje pred dátumom začatia.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Minimálne jeden zadaný zobrazovaný názov je príliš dlhý.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Celkový počet príjemcov v poli nemôže presiahnuť {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML čistenie zlyhalo.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Chyba pri zápise údajov";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Na prístup k chráneným členom rozhrania JavaScript API pre Office sa vyžaduje neobmedzené povolenie.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Prílohy sa nadajú pridať, pretože správa už obsahuje maximálny počet príloh";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Interná chyba protokolu: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Používateľ prílohu odstránil pred dokončením nahrávania.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Posun tejto časovej známky sa nepodarilo nájsť.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Príloha sa nedá pridať, pretože je príliš veľká.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Čas ukončenia nemôže byť pred časom začatia.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Zadané parametre nezodpovedajú očakávanému formátu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Príloha sa k položke nedá pridať.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Neboli zadaní žiadni platní príjemcovia.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Identifikácia prílohy bola neplatná.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Prílohy sa nedajú pridať, keď sa celá odpoveď alebo preposlaná správa načítava zo servera.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Minimálne jedna zadaná e-mailová adresa je príliš dlhá.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Cesta k prílohe bola neplatná.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Príloha sa nedá z položky odstrániť.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Vyskytla sa interná chyba formátu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Výsledkom vstupu nie je platný dátum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Používateľ zmenil počas vkladania údajov pozíciu kurzora."