Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Kiểu ghép nối đã xác định không tương thích với mục được đặt tên đã cung cấp.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Không hỗ trợ kiểu sự kiện đã xác định trên tượng này.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Kiểu ghép nối không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nút Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Hàm {0} chưa được triển khai.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Bạn không có đủ quyền cho hành động này.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Không thể lưu thiết đặt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Ghép nối Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Các cột đã xác định đều hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Lỗi Tạo Ghép nối";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Giá trị nằm ngoài khoảng cho phép.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Lựa chọn hiện tại không tương thích với kiểu ép buộc đã xác định.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Lỗi Ghép nối Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Giá trị startRow hoặc startColumn đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Các hàng đã xác định đều hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Không thể ghi vào lựa chọn hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Thiếu Tham số";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Chỉ mục ngoài phạm vi.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Lỗi Thiết đặt Cũ";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Đối tượng này nằm ở vị trí không hỗ trợ việc dẫn hướng.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Lỗi Thiết đặt Đọc";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Các cột đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Kiểu ép buộc đã chỉ định không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Ứng dụng {0} không tồn tại. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) không được gọi.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Thao tác được đặt bị lỗi vì đối tượng dữ liệu được cung cấp sẽ ghi đè hoặc thay đổi dữ liệu.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Giá trị chỉ mục dòng nằm ngoài phạm vi cho phép. Hãy sử dụng một giá trị (0 hoặc cao hơn) và nhỏ hơn số lượng hàng.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Giá trị chỉ mục cột nằm ngoài phạm vi cho phép. Hãy sử dụng một giá trị (0 hoặc cao hơn) và bé hơn số lượng cột.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Liệt kê Không được hỗ trợ";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Hàm {0} có các tham số không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Các tham biến đã xác định có xung đột.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Kiểu đối tượng dữ liệu đã xác định không tương thích với lựa chọn hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Liệt kê không được hỗ trợ trong ứng dụng máy chủ hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Kiểu Ép buộc Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Không hỗ trợ kiểu sự kiện {0} đã xác định.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Kiểu đối tượng dữ liệu được cung cấp không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Bộ dữ liệu được yêu cầu quá lớn.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName cho {0} không tồn tại.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Vui lòng chọn.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Đã tìm thấy nhiều đối tượng có cùng tên.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Một hoặc nhiều tham số ô có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Dữ liệu đã định không tương thích với kiểu ghép nối.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Một hoặc nhiều tham số định dạng có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Không hỗ trợ kiểu ghép nối {0} đã xác định.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js chưa được tải hết. Vui lòng thử lại sau hoặc đảm bảo thêm mã khởi tạo vào hàm Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Thao tác bị lỗi vì dữ liệu không phải là mới nhất trên máy chủ.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Thao tác không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Không cho phép thao tác yêu cầu ở chế độ tài liệu hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Mục được đặt tên không tồn tại.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Lệnh gọi API không hợp lệ trong bối cảnh hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Các hàng đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Đối tượng dữ liệu đã xác định quá lớn.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Lỗi Ghi Dữ liệu";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Thao tác Ghép nối Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="ID đã xác định không tồn tại.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Lệnh gọi hàm {0} không thành công, mã lỗi: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Đối tượng dữ liệu được cung cấp không khớp với kích cỡ của lựa chọn hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Lỗi Thiết đặt Lưu";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Giá trị startRow hoặc startColumn đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Lỗi Định dạng Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Kết ghép đã xác định không tồn tại.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Tên thiết đặt đã xác định không tồn tại.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Không thể thêm trình xử lý sự kiện.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Lệnh gọi API Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Lỗi Đăng ký Sự kiện";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Chúng tôi không thể định dạng ô bảng bởi vì một vài giá trị tham số bị thiếu. Hãy kiểm tra kép các tham số rồi thử lại.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Không thể dùng thông số tọa độ với Bảng kiểu ép buộc khi bảng chứa các ô được kết hợp.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Hoạt động không thành công vì chỉ mục nằm ngoài phạm vi.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Gọi lại không thể được xác định trong cả danh sách đối số và đối tượng tùy chọn.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Lỗi XML Tùy chỉnh.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Không thể lưu thiết đặt vì chúng không phải là mới nhất.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="nhiều chức năng tùy chọn trong danh sách tham số";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="thiếu một số đối số bắt buộc";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Không thể dùng thông số tọa độ với Bảng kiểu ép buộc khi bảng chứa các ô được kết hợp.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Lỗi Máy chủ";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Ngoài Phạm vi";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Không thể tạo ghép nối với lựa chọn hiện tại và kiểu ghép nối đã xác định.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="nhiều đối tượng tùy chọn trong danh sách tham số";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Nội dung được chọn phải ở định dạng bảng. Hãy định dạng dữ liệu dưới dạng bảng và thử lại.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Không thể loại bỏ trình xử lý sự kiện.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Không hỗ trợ lựa chọn không liền nhau.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Lỗi Đọc Dữ liệu";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Đã xuất hiện lỗi nội bộ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Định dạng của đối tượng dữ liệu đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Dữ liệu Không Cập nhật";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Lựa chọn hiện tại không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Một hoặc nhiều tham số tableOption có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Từ chối Quyền";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Đối tượng Dữ liệu Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Không thể ghép nối với lựa chọn hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Các cột đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Chuỗi được chuyển vào công cụ chọn không được định dạng đúng hoặc không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Giá trị rowCount hoặc columnCount đã xác định không hợp lệ.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Kiểu OsfControl không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Giá trị Không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Đối tượng dữ liệu được cung cấp không tương thích với hình dạng hoặc kích thước của lựa chọn hiện tại.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Lỗi Nội bộ";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Hàm {0} không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Không tìm thấy nút đã xác định.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Kiểu ép buộc đã xác định không tương thích với kiểu ghép nối này.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="quá nhiều đối số";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Thao tác không được hỗ trợ trên kiểu ghép nối này.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="đối số tùy chọn không hợp lệ";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Loại tệp đã chỉ định không được hỗ trợ.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Các tham biến đã xác định có xung đột.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Gọi lại phải là chức năng kiểu, thuộc kiểu {0}."