Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Зададеният тип обвързване не е съвместим с подадения именуван елемент.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Зададеният тип събитие не се поддържа в този обект.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Типът на обвързването не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Невалиден възел";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Функцията {0} не е реализирана.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Нямате достатъчно разрешения за това действие.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Настройките не можаха да бъдат записани.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Невалидно обвързване";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Посочените колони са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Грешка при създаване на обвързване";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Стойността е извън допустимия диапазон.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Текущата селекция не е съвместима със зададения тип преобразуване.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Грешка от невалидно обвързване";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Зададените стойности за startRow или startColumn са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Посочените редове са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Не може да се запише в текущата селекция.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Липсващ параметър";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Индексът е извън обхват.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Грешка от неактуални настройки";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Обектът се намира на място, където не се поддържа навигация.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Грешка в настройките за четене";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Посочените колони са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Зададеният тип преобразуване не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Приложението {0} не съществува. Не е извикано Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(причина).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Операцията за настройка е неуспешна, защото подаденият обект с данни ще се запише върху  данните или ще ги отмести.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Стойността на индекса на реда е извън допустимия диапазон. Използвайте стойност (0 или по-висока), която е по-малка от броя на редовете.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Стойността на индекса на колоната е извън допустимия диапазон. Използвайте стойност (0 или по-висока), която е по-малка от броя на колоните.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Неподдържано номериране";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Функцията {0} има невалиден параметри.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Посочените параметри са в конфликт.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Типът на указания обект с данни не е съвместим с текущата селекция.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Това номериране не се поддържа в текущото приложение хост.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Невалидно преобразуване на тип";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Указаният тип на събитие {0} не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Подаденият тип на обект с данни не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Заявеният набор данни е твърде голям.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName за {0} не съществува.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Направете избор.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Намерени са множество обекти с едно и също име.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Един или повече от параметрите на клетките имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Указаният обект с данни не е съвместим с типа на обвързване.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Един или повече от параметрите за форматиране имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Указаният тип на обвързване {0} не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js не е още напълно зареден. Опитайте отново по-късно или се уверете, че сте добавили кода за инициализация във функцията Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Операцията беше неуспешна, защото данните в сървъра не са актуални.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Тази операция не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Заявената операция не е разрешена в текущия документен режим.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Наименуваният елемент не съществува.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Невалидно извикване на API в текущия контекст.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Посочените редове са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Зададеният обект с данни е твърде голям.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Грешка при запис на данни";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Невалидна операция за обвързване";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Посоченият ИД не съществува.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Извикването на функцията {0} е неуспешно, код на грешка: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Подаденият обект с данни не съответства на размера на текущата селекция.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Грешка в настройките за записване";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Зададените стойности за startRow или startColumn са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Грешка, причинена от невалиден формат";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Указаното обвързване не съществува.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Указаното име на настройка не съществува.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Неуспешно добавяне на манипулатора на събитие.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Невалидно извикване на API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Грешка при регистриране на събитие";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Не можем да форматираме клетката на таблицата, тъй като някои стойности на параметри липсват. Проверете отново параметрите и опитайте отново.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = 'Параметрите за координати не могат да се използват с налагане на типа "Таблица", когато таблицата съдържа обединени клетки.';
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Операцията е неуспешна, тъй като индексът е извън диапазона.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Обратното повикване не може да се задава и в списък с аргументи, и в незадължителен обект.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Грешка в потребителския XML.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Настройките не можаха да се запишат, защото не са актуални.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "няколко опционални функции в списъка с параметри";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "липсват някои задължителни аргументи";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = 'Параметрите за координати не могат да се използват с налагане на типа "Таблица", когато таблицата съдържа обединени клетки.';
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Грешка на хоста";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Извън допустимия диапазон";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Не може да се създаде обвързване с текущата селекция  и указания тип обвързване.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "няколко опционални обекта в списъка с параметри";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Избраното съдържание трябва да е в табличен формат. Форматирайте данните като таблица и опитайте отново.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Неуспешно премахване на манипулатора на събитие.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Не се поддържат несъседни селекции.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Грешка при четене на данни";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Възникна вътрешна грешка.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Форматът на указания обект с данни е невалиден.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Данните не са актуални";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Текущата селекция не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Един или повече от параметрите на tableOptions имат стойности, които не са позволени. Проверете стойностите и опитайте отново.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Разрешението е отказано";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Невалиден обект с данни";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Не може да се обвърже с текущата селекция.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Посочените колони са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Низът, който е подаден в селектора, е неправилно форматиран или не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Зададените стойности за rowCount или columnCount са невалидни.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Типът OsfControl не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Невалидна стойност";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Предоставеният обект с данни не е съвместим с формата или размерностите на текущата селекция.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Вътрешна грешка";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Функцията {0} не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Указаният възел не е намерен.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Зададеният тип преобразуване не е съвместим с този тип обвързване.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "твърде много аргументи";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Операцията не се поддържа за този тип обвързване.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "невалиден незадължителен аргумент";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Указаният файлов тип не се поддържа.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Посочените параметри са в конфликт.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Обратното повикване трябва да е от тип функция, а беше от тип {0}."