Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Jenis pengikatan yang ditentukan tidak serasi dengan item dinamakan yang dibekalkan.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Jenis acara yang ditentukan tidak disokong pada objek ini.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Jenis pengikatan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nod Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Fungsi {0} tidak dilaksanakan.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Anda tiada keizinan yang mencukupi untuk tindakan ini.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Seting tidak dapat disimpan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Pengikatan Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Lajur yang ditentukan adalah tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Ralat Penciptaan Pengikatan";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Nilai berada di luar julat yang dibenarkan.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Pilihan semasa tidak serasi dengan jenis paksaan yang ditentukan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Ralat Pengikatan Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Nilai startRow atau startColumn yang ditentukan tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Baris yang ditentukan adalah tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Tidak dapat menulis kepada pilihan semasa.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parameter Hilang";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks di luar julat.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Ralat Lapuk Seting";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objek terletak di lokasi yang tidak menyokong navigasi.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Ralat Seting Bacaan";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Lajur yang ditentukan adalah tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Jenis paksaan yang ditentukan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikasi {0} tidak wujud. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) tidak dipanggil.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operasi set gagal kerana objek data yang dibekalkan akan menulis ganti atau menganjakkan data.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Nilai indeks baris berada di luar julat yang dibenarkan. Gunakan nilai (0 atau lebih tinggi) yang kurang daripada jumlah baris.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Nilai indeks lajur berada di luar julat yang dibenarkan. Gunakan nilai (0 atau lebih tinggi) yang kurang daripada jumlah lajur.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Pengangkaan Tidak Disokong";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Fungsi {0} mempunyai parameter tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Parameter yang ditentukan mempunyai konflik.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Jenis objek data yang dibekalkan tidak serasi dengan pilihan semasa.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Pengangkaan tidak disokong dalam aplikasi hos semasa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Jenis Paksaan Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Jenis acara {0} yang ditentukan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Jenis objek data yang dibekalkan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Set data yang diminta terlalu besar.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName untuk {0} tidak wujud.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Sila buat pilihan.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Berbilang objek dengan nama yang sama ditemui.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Satu atau lebih parameter sel mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Objek data yang ditentukan tidak serasi dengan jenis pengikatan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Satu atau lebih parameter format mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Jenis pengikatan {0} yang ditentukan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js belum dimuatkan sepenuhnya lagi. Sila cuba lagi nanti atau pastikan untuk menambah kod pengasalan anda dalam fungsi Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operasi gagal kerana data bukan data semasa pada pelayan.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operasi tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Operasi yang diminta tidak dibenarkan pada mod dokumen semasa.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Item yang dinamakan tidak wujud.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Panggilan API tidak sah dalam konteks semasa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Baris yang ditentukan adalah tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Objek data yang ditentukan terlalu besar.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Ralat Tulisan Data";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Operasi Pengikatan Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="ID yang ditentukan tidak wujud.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Fungsi panggilan {0} gagal, kod ralat: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Objek data yang dibekalkan tidak sepadan dengan saiz pilihan semasa.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Ralat Seting Simpan";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Nilai startRow atau startColumn yang ditentukan tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Ralat Format Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Pengikatan yang ditentukan tidak wujud.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Nama seting yang ditentukan tak wujud.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Gagal menambah pengendali acara.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Panggilan API Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Ralat Pendaftaran Acara";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Kami tidak dapat memformatkan sel jadual kerana beberapa nilai parameter telah hilang. Semak parameter sekali lagi dan cuba lagi.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Parameter koordinat tidak dapat digunakan dengan Jadual jenis paksaan apabila jadual mengandungi sel cantum.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Pengendalian gagal kerana indeks berada di luar julat.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Panggil balik tidak dapat ditentukan dalam senarai argumen dan dalam objek opsyenal.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Ralat XML Tersuai.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Seting tidak dapat disimpan kerana ia bukan yang terkini.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="berbilang fungsi opsyenal dalam senarai parameter";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="tiada beberapa argumen yang diperlukan";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Parameter koordinat tidak dapat digunakan dengan Jadual jenis paksaan apabila jadual mengandungi sel cantum.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Ralat Hos";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Di Luar Julat";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Pengikatan tidak boleh dicipta dengan pilihan semasa dan jenis pengikatan yang ditentukan.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="berbilang objek opsyenal dalam senarai parameter";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Kandungan yang dipilih perlu berada dalam format jadual. Formatkan data sebagai jadual dan cuba lagi.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Gagal mengalih keluar pengendali acara.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Pilihan tidak bersebelahan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Ralat Bacaan Data";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Ralat dalaman telah berlaku.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Format objek data yang ditentukan tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Data Bukan Semasa";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Pilihan semasa tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Satu atau lebih parameter tableOptions mempunyai nilai yang tidak dibenarkan. Semak nilai sekali lagi dan cuba lagi.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Keizinan Dinafikan";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Objek Data Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Tidak dapat mengikat kepada pilihan semasa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Lajur yang ditentukan mempunyai konflik.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Rentetan yang melepasi pemilih tidak diformatkan dengan sempurna atau tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Nilai rowCount atau columnCount yang ditentukan tidak sah.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Jenis OsfControl tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Nilai Tidak Sah";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Objek data yang dibekalkan tidak serasi dengan bentuk atau dimensi pilihan semasa.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Ralat Dalaman";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Fungsi {0} tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Nod yang ditentukan tak ditemui.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Jenis paksaan yang ditentukan tidak serasi dengan jenis pengikatan ini.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="terlalu banyak argumen";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operasi tidak disokong pada jenis pengikatan ini.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="argumen opsyenal tidak sah";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Jenis fail yang ditentukan tidak disokong.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Parameter yang ditentukan mempunyai konflik.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Panggil balik mestilah fungsi jenis, sebelum ini jenis {0}."