Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Тіркемені жою мүмкін емес, себебі тіркеме индексі бар тіркеме табылмады.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Сұраудың өлшемі 1 мегабайт шектен асады. EWS сұрауын өзгертіңіз.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = 'Әдісті шақыру үшін жоғарғы деңгейдегі рұқсат қажет: "{0}".';
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Тіркеме қатесі";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Аяқталу күні басталу күнінен бұрын келеді.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Ұсынылған бір немесе бірнеше дисплей атауы тым ұзын.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Өрістегі алушылардың жалпы саны мына мәннен аспауы тиіс: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML тазалау әрекеті орындалмады.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Деректерді жазудағы қате";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Office жиынтығына арналған JavaScript API қорғалған мүшелеріне кіру үшін жоғарғы деңгейдегі рұқсат қажет.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Тіркемелерді қосу мүмкін емес, себебі хабарда тіркемелердің ең көп саны бұрыннан бар";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = 'Ішкі протокол қатесі: "{0}".';
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Пайдаланушы жүктеу аяқталмай тұрып тіркемені жойған.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Бұл уақыт белгісінің ығысуы табылмады.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Тіркемені қосу мүмкін емес, себебі ол тым үлкен.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Аяқталу уақыты басталу уақытынан ерте бола алмайды.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Берілген параметрлер күтілетін пішімге сәйкес емес.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Тіркемені элементке қосу мүмкін емес.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Жарамды алушылар ұсынылмады.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Тіркеменің идентификаторы жарамсыз.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Толық жауап беру немесе қайта жіберу серверден алыну барысында тіркемелерді қосу мүмкін емес.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Ұсынылған бір немесе бірнеше электрондық пошта мекенжайы тым ұзын.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Тіркеменің жолы жарамсыз.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Тіркемені элементтен жою мүмкін емес.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Ішкі пішімдегі қате болды.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Енгізілген деректер жарамды күнге айналмайды.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Деректер кірістірілмей тұрып пайдаланушы курсордың орналасуын өзгерткен."