Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Vedlegget kan ikke slettes fordi vedlegget med vedleggsindeksen finnes ikke.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Forespørselen overskrider grensen på 1 MB. Endre EWS-forespørselen.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Forhøyet tillatelse er nødvendig for å kalle metoden: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Vedleggsfeil";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Sluttdatoen kommer før startdatoen.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Ett eller flere av visningsnavnene som er angitt er for lange.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Totalt antall mottakere i dette feltet kan ikke overskride {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML-santization mislyktes.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Dataskrivefeil";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Forhøyet tillatelse er nødvendig for å få tilgang til beskyttede medlemmer av JavaScript-API for Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Vedlegg kan ikke legges til fordi meldingen allerede har maksimalt antall vedlegg";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Intern protokollfeil: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Brukeren fjernet vedlegget før opplastingen var fullført.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Finner ikke en forskyvning for denne tidsangivelsen.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Vedlegget kan ikke legges til fordi det er for stort.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Sluttidspunktet kan ikke være før starttidspunktet.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Angitte parametere samsvarer ikke med forventet format.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Vedlegget kan ikke legges til i elementet.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Ingen gyldige mottakere angitt.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Vedleggets ID er ugyldig.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Vedlegg kan ikke legges til mens fullstendig svar eller videresend hentes fra serveren.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="En eller flere av e-postadressene som er angitt er for lange.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Vedleggsbanen er ugyldig.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Vedlegget kan ikke slettes fra elementet.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Det oppstod en intern formatfeil.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Inndataene løses ikke til en gyldig dato.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Brukeren endret markørens plassering mens dataene ble satt inn."