Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Nie można usunąć załącznika, ponieważ nie można odnaleźć załącznika z indeksem załącznika.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Żądanie przekracza limit rozmiaru 1 MB. Zmodyfikuj żądanie EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Aby wywołać metodę: „{0}”, jest wymagany podwyższony poziom uprawnień.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Błąd załącznika";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Data zakończenia jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Co najmniej jedna z podanych nazw wyświetlanych jest za długa.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Łączna liczba adresatów w polu nie może przekroczyć {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Oczyszczanie kodu HTML nie powiodło się.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Błąd zapisu danych";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Aby uzyskać dostęp do chronionych elementów członkowskich interfejsu API w języku JavaScript dla pakietu Office, jest wymagany podwyższony poziom uprawnień.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Nie można dodać załączników, ponieważ wiadomość zawiera już maksymalną liczbę załączników";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Wewnętrzny błąd protokołu: „{0}”.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Użytkownik usunął załącznik zanim zakończyło się przekazywanie.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nie można odnaleźć przesunięcia dla tej sygnatury czasowej.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Nie można dodać załącznika, ponieważ jest za duży.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Godzina zakończenia nie może przypadać przed godziną rozpoczęcia.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Podane parametry są niezgodne z oczekiwanym formatem.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Nie można dodać załącznika do elementu.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nie podano żadnych prawidłowych adresatów.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Identyfikator załącznika był nieprawidłowy.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Nie można dodawać załączników podczas pobierania pełnej odpowiedzi lub przesyłania dalej z serwera.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Co najmniej jeden z podanych adresów e-mail jest za długi.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Ścieżka załącznika była nieprawidłowa.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Nie można usunąć załącznika z elementu.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Wystąpił wewnętrzny błąd formatu.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Dane wejściowe nie są prawidłową datą.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Użytkownik zmienił pozycję kursora w trakcie wstawiania danych."