Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Không thể xóa phần đính kèm do không tìm thấy phần đính kèm có chỉ mục đính kèm.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Yêu cầu vượt quá giới hạn kích thước 1 MB. Vui lòng thay đổi yêu cầu EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Yêu cầu có mức quyền cáo để có thể gọi phương pháp: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Lỗi Phần đính kèm";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Ngày kết thúc xảy ra trước ngày bắt đầu.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Một hoặc nhiều tên hiển thị được cung cấp quá dài.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Tổng số người nhận trong trường không thể vượt quá {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Làm sạch HTML đã thất bại.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Lỗi Ghi Dữ liệu";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Yêu cầu có mức quyền cao để có thể truy nhập các phần tử được bảo vệ của JavaScript API cho Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Không thể thêm phần đính kèm do thư đã đạt lượng tệp đính kèm tối đa";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Lỗi giao thức nội bộ: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Người dùng đã loại bỏ phần đính kèm trước khi tải lên hoàn tất.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Không tìm thấy phần bù cho tem thời gian này.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Không thể thêm phần đính kèm do quá lớn.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Thời gian kết thúc không thể trước khi thời gian bắt đầu.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Các thông số đã cung cấp không phù hợp với các định dạng dự kiến.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Không thể thêm phần đính kèm vào mục.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Chưa có thông tin về người nhận hợp lệ.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID phần đính kèm không hợp lệ.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Không thể thêm phần đính kèm trong lúc đang truy xuất trả lời đầy đủ hoặc chuyển tiếp từ máy chủ.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Một hoặc nhiều địa chỉ email được cung cấp quá dài.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Đường dẫn phần đính kèm không hợp lệ.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Không thể xóa phần đính kèm ra khỏi mục.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Đã có lỗi định dạng nội bộ.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Đầu vào không giải quyết vào một ngày hợp lệ.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Người dùng đã thay đổi vị trí của con trỏ chuột trong lúc chèn dữ liệu."