Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Không thể xóa phần đính kèm do không tìm thấy phần đính kèm có chỉ mục đính kèm.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Yêu cầu vượt quá giới hạn kích thước 1 MB. Vui lòng thay đổi yêu cầu EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Yêu cầu có mức quyền cáo để có thể gọi phương pháp: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Lỗi Phần đính kèm";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Ngày kết thúc xảy ra trước ngày bắt đầu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Một hoặc nhiều tên hiển thị được cung cấp quá dài.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Tổng số người nhận trong trường không thể vượt quá {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Làm sạch HTML đã thất bại.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Lỗi Ghi Dữ liệu";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Yêu cầu có mức quyền cao để có thể truy nhập các phần tử được bảo vệ của JavaScript API cho Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Không thể thêm phần đính kèm do thư đã đạt lượng tệp đính kèm tối đa";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Lỗi giao thức nội bộ: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Người dùng đã loại bỏ phần đính kèm trước khi tải lên hoàn tất.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Không tìm thấy phần bù cho tem thời gian này.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Không thể thêm phần đính kèm do quá lớn.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Thời gian kết thúc không thể trước khi thời gian bắt đầu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Các thông số đã cung cấp không phù hợp với các định dạng dự kiến.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Không thể thêm phần đính kèm vào mục.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Chưa có thông tin về người nhận hợp lệ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID phần đính kèm không hợp lệ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Không thể thêm phần đính kèm trong lúc đang truy xuất trả lời đầy đủ hoặc chuyển tiếp từ máy chủ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Một hoặc nhiều địa chỉ email được cung cấp quá dài.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Đường dẫn phần đính kèm không hợp lệ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Không thể xóa phần đính kèm ra khỏi mục.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Đã có lỗi định dạng nội bộ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Đầu vào không giải quyết vào một ngày hợp lệ.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Người dùng đã thay đổi vị trí của con trỏ chuột trong lúc chèn dữ liệu."