Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Nie można usunąć załącznika, ponieważ nie można odnaleźć załącznika z indeksem załącznika.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Żądanie przekracza limit rozmiaru 1 MB. Zmodyfikuj żądanie EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Aby wywołać metodę: „{0}”, jest wymagany podwyższony poziom uprawnień.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Błąd załącznika";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Data zakończenia jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Co najmniej jedna z podanych nazw wyświetlanych jest za długa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Łączna liczba adresatów w polu nie może przekroczyć {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Oczyszczanie kodu HTML nie powiodło się.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Błąd zapisu danych";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Aby uzyskać dostęp do chronionych elementów członkowskich interfejsu API w języku JavaScript dla pakietu Office, jest wymagany podwyższony poziom uprawnień.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Nie można dodać załączników, ponieważ wiadomość zawiera już maksymalną liczbę załączników";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Wewnętrzny błąd protokołu: „{0}”.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Użytkownik usunął załącznik zanim zakończyło się przekazywanie.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nie można odnaleźć przesunięcia dla tej sygnatury czasowej.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Nie można dodać załącznika, ponieważ jest za duży.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Godzina zakończenia nie może przypadać przed godziną rozpoczęcia.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Podane parametry są niezgodne z oczekiwanym formatem.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Nie można dodać załącznika do elementu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nie podano żadnych prawidłowych adresatów.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Identyfikator załącznika był nieprawidłowy.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Nie można dodawać załączników podczas pobierania pełnej odpowiedzi lub przesyłania dalej z serwera.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Co najmniej jeden z podanych adresów e-mail jest za długi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Ścieżka załącznika była nieprawidłowa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Nie można usunąć załącznika z elementu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Wystąpił wewnętrzny błąd formatu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Dane wejściowe nie są prawidłową datą.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Użytkownik zmienił pozycję kursora w trakcie wstawiania danych."