Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Kiểu ghép nối đã xác định không tương thích với mục được đặt tên đã cung cấp.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Không hỗ trợ kiểu sự kiện đã xác định trên tượng này.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Kiểu ghép nối không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nút Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Hàm {0} chưa được triển khai.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Bạn không có đủ quyền cho hành động này.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Không thể lưu thiết đặt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Ghép nối Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Các cột đã xác định đều hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Lỗi Tạo Ghép nối";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Giá trị nằm ngoài khoảng cho phép.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Lựa chọn hiện tại không tương thích với kiểu ép buộc đã xác định.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Lỗi Ghép nối Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Giá trị startRow hoặc startColumn đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Các hàng đã xác định đều hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Không thể ghi vào lựa chọn hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Thiếu Tham số";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Chỉ mục ngoài phạm vi.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Lỗi Thiết đặt Cũ";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Đối tượng này nằm ở vị trí không hỗ trợ việc dẫn hướng.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Lỗi Thiết đặt Đọc";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Các cột đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Kiểu ép buộc đã chỉ định không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Ứng dụng {0} không tồn tại. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) không được gọi.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Thao tác được đặt bị lỗi vì đối tượng dữ liệu được cung cấp sẽ ghi đè hoặc thay đổi dữ liệu.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Giá trị chỉ mục dòng nằm ngoài phạm vi cho phép. Hãy sử dụng một giá trị (0 hoặc cao hơn) và nhỏ hơn số lượng hàng.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Giá trị chỉ mục cột nằm ngoài phạm vi cho phép. Hãy sử dụng một giá trị (0 hoặc cao hơn) và bé hơn số lượng cột.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Liệt kê Không được hỗ trợ";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Hàm {0} có các tham số không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Các tham biến đã xác định có xung đột.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Kiểu đối tượng dữ liệu đã xác định không tương thích với lựa chọn hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Liệt kê không được hỗ trợ trong ứng dụng máy chủ hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Kiểu Ép buộc Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Không hỗ trợ kiểu sự kiện {0} đã xác định.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Kiểu đối tượng dữ liệu được cung cấp không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Bộ dữ liệu được yêu cầu quá lớn.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName cho {0} không tồn tại.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Vui lòng chọn.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Đã tìm thấy nhiều đối tượng có cùng tên.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Một hoặc nhiều tham số ô có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Dữ liệu đã định không tương thích với kiểu ghép nối.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Một hoặc nhiều tham số định dạng có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Không hỗ trợ kiểu ghép nối {0} đã xác định.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js chưa được tải hết. Vui lòng thử lại sau hoặc đảm bảo thêm mã khởi tạo vào hàm Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Thao tác bị lỗi vì dữ liệu không phải là mới nhất trên máy chủ.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Thao tác không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Không cho phép thao tác yêu cầu ở chế độ tài liệu hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Mục được đặt tên không tồn tại.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Lệnh gọi API không hợp lệ trong bối cảnh hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Các hàng đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Đối tượng dữ liệu đã xác định quá lớn.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Lỗi Ghi Dữ liệu";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Thao tác Ghép nối Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "ID đã xác định không tồn tại.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Lệnh gọi hàm {0} không thành công, mã lỗi: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Đối tượng dữ liệu được cung cấp không khớp với kích cỡ của lựa chọn hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Lỗi Thiết đặt Lưu";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Giá trị startRow hoặc startColumn đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Lỗi Định dạng Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Kết ghép đã xác định không tồn tại.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Tên thiết đặt đã xác định không tồn tại.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Không thể thêm trình xử lý sự kiện.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Lệnh gọi API Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Lỗi Đăng ký Sự kiện";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Chúng tôi không thể định dạng ô bảng bởi vì một vài giá trị tham số bị thiếu. Hãy kiểm tra kép các tham số rồi thử lại.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Không thể dùng thông số tọa độ với Bảng kiểu ép buộc khi bảng chứa các ô được kết hợp.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Hoạt động không thành công vì chỉ mục nằm ngoài phạm vi.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Gọi lại không thể được xác định trong cả danh sách đối số và đối tượng tùy chọn.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Lỗi XML Tùy chỉnh.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Không thể lưu thiết đặt vì chúng không phải là mới nhất.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "nhiều chức năng tùy chọn trong danh sách tham số";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "thiếu một số đối số bắt buộc";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Không thể dùng thông số tọa độ với Bảng kiểu ép buộc khi bảng chứa các ô được kết hợp.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Lỗi Máy chủ";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Ngoài Phạm vi";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Không thể tạo ghép nối với lựa chọn hiện tại và kiểu ghép nối đã xác định.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "nhiều đối tượng tùy chọn trong danh sách tham số";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Nội dung được chọn phải ở định dạng bảng. Hãy định dạng dữ liệu dưới dạng bảng và thử lại.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Không thể loại bỏ trình xử lý sự kiện.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Không hỗ trợ lựa chọn không liền nhau.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Lỗi Đọc Dữ liệu";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Đã xuất hiện lỗi nội bộ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Định dạng của đối tượng dữ liệu đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Dữ liệu Không Cập nhật";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Lựa chọn hiện tại không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Một hoặc nhiều tham số tableOption có chứa giá trị không được phép. Hãy kiểm tra kép các giá trị rồi thử lại.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Từ chối Quyền";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Đối tượng Dữ liệu Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Không thể ghép nối với lựa chọn hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Các cột đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Chuỗi được chuyển vào công cụ chọn không được định dạng đúng hoặc không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Giá trị rowCount hoặc columnCount đã xác định không hợp lệ.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Kiểu OsfControl không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Giá trị Không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Đối tượng dữ liệu được cung cấp không tương thích với hình dạng hoặc kích thước của lựa chọn hiện tại.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Lỗi Nội bộ";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Hàm {0} không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Không tìm thấy nút đã xác định.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Kiểu ép buộc đã xác định không tương thích với kiểu ghép nối này.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "quá nhiều đối số";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Thao tác không được hỗ trợ trên kiểu ghép nối này.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "đối số tùy chọn không hợp lệ";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Loại tệp đã chỉ định không được hỗ trợ.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Các tham biến đã xác định có xung đột.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Gọi lại phải là chức năng kiểu, thuộc kiểu {0}."